walden-pondشما باید عینک های ایمنی مصوب را در تمام زمان هایی که در آزمایشگاه حضور دارید مورد استفاده قرار دهید. هر کس باید از لحظه ورود به اتاق تا زمان قفل کردن کشو(به قصد خروج) دارای عینک محافظ باشد.


اغلب جراحات چشمی آزمایشگاهی در نتیجه چیزی که فرد آسیب دیده انجام داده نیستند، بلکه در نتیجه کسی دیگر که کاری انجام داده می باشند!

GOOGLE1
به سبب احجام و انواع مایعاتی که ما در آزمایشگاه استفاده می کنیم، شما نمی توانید از عینک های ایمنی در آزمایشگاه استفاده کنید.

GOOGLE2
عینک های ایمنی مستقیما تهویه شونده برای تراشه های چوب و نه مواد شیمیایی ازمایشگاهی، این ها به مایعات اجازه ورود داده و وسایل محافظتی خوبی به شمار نمی آیند.

GOOGLE3.png
فقط عینک های ایمنی تهویه شونده بطور غیر مستقیم در آزمایشگاه ها مجاز شمرده می شوند. این ها در بسیاری از کتابفروشی ها موجودند.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.