walden-pondآفت کش ها:ایمنی و استفاده موثر در خانه و بیرون خانه

pestnoosh1
چه چیزی در داخل آفت کش هست؟

صاحبخانه ها و باغ داران عموما با مشکل کنترل حشره ها,بذر علف های هرز, امراض گیاهی و دیگر آفات مواجه هستند که غذا را آلوده می کنند, مایملک را تخریب می کنند, به تولیدات باغی صدمه می زنند و یا سبب اذیت و آزارهای انسانی می شوند.زمان هایی وجود دارد که بعضی از این آفت ها,بی استفاده از "آفت کش ها" قابل کنترل نیستند.