walden-pondصاحبخانه ها و باغ داران عموما با مشکل کنترل حشره ها,بذر علف های هرز, امراض گیاهی و دیگر آفات مواجه هستند که غذا را آلوده می کنند, مایملک را تخریب می کنند, به تولیدات باغی صدمه می زنند و یا سبب اذیت و آزارهای انسانی می شوند.زمان هایی وجود دارد که بعضی از این آفت ها,بی استفاده از "آفت کش ها" قابل کنترل نیستند.

مردم کشور ما با مشکلات عدیده و ندیده زیست محیطی دست و پنجه نرم می کنند که در میان آن ها می توان معضلات برآمده از آلودگی آب و هوا و خاک و مواد غذایی را نیز یافت!