walden-pondاین دورکننده ها صد در صد ایمن و صد در صد قابل تجزیه زیستی هستند.
مارها از بدترین فوبیاها هستند و سابقه شان به هزاران سال قبل بر می گردد. آن ها از ترسناکترین آفات دنیا هستند، ولی این موضوع دست حرفه ای های مدیریت آفات را بازتر گذارده و دور کردن مارها می تواند به آن ها کمک نماید.

شما باید عینک های ایمنی مصوب را در تمام زمان هایی که در آزمایشگاه حضور دارید مورد استفاده قرار دهید. هر کس باید از لحظه ورود به اتاق تا زمان قفل کردن کشو(به قصد خروج) دارای عینک محافظ باشد.