walden-pondبا زندگی سبز,کیفیت زندگیتان بهبود خواهد یافت و به سوی نشاط و خرمی حرکت خواهید نمود.شروع کار با پذیرش چیزی ساده آغاز می شود و آن چیز عملی دست یافتنی است که می تواند در مسیر زندگی روزمره تان انجام گیرد.این عملی وقتی دست یافتنی تر است که تاثیری مثبت بر شما, خانواده تان,اجتماعتان, محل کارتان و سیاره تان بگذارد.خیلی چیزها هستند که شما می توانید برای محیط زندگیتان انجام دهید اما مهم این است که شما عملی را انتخاب نمایید که شما را خوشحال کند و بهتان حس خوب زندگی بدهد.ما شما را به پذیرش این امر در یک دوره سی روزه فرا می خوانیم.مطالعات نشان داده اند که وقتی شما کاری را در مسیر روزانه تان برای یک دوره یک ماهه انجام می دهید,این شانس را پیدا می کنید که آن را برای همه عمر ادامه دهید.سعی کنید پیشرفتتان را اندازه بگیرید و ببینید که چطور عملکرد شما می تواند به انجام یک اثر بزرگ کمک کند.رضایت شما از رد پای موفقیتتان شما را تشویق می کند که مسیری که پیش گرفته اید را کماکان ادامه داده و نسخه ای که برای زندگیتان پیچیده اید را برای دوستان و آشنایان نیز تجویز نمایید.