walden-pondبیشتر کلاه هایی که سر افراد مختلف می رود در نتیجه ناآگاهی است.این ناآگاهی هم می تواند منجر به خرید دستگاه تصفیه آبی که نیاز به آن وجود ندارد شود و هم موجب سپردن عملیات سمپاشی به شرکت های فاقد صلاحیتی که سررشته ای از این کار ندارند گردد.

فهم تجهیزاتی که شغل شما روزانه مورد استفاده قرار می دهد ضروری است تا شغل شما،همکارانتان و مشتری ها در برابر آتش سوزی مورد محافظت قرار گیرند.
دانستن آنچه که تجهیزات انجام می دهند و اهمیت اطمینان از عملکرد مناسب آن ها نخستین گام در ایجاد و بهره برداری از یک آشپزخانه سالم است.
دیاگرام زیر نشان دهنده سیستم هواکش عمومی آشپزخانه، اجزای اصلی که آن را شکل می دهند و جایی که هر قطعه از سیستم قرار می گیرد است.