walden-pondبنزیل کلراید ماده سرطانزایی است که در کار با آن باید اقدامات احتیاطی را مبذول نمود. این متن در این رابطه تهیه شده است و می خواهد به وسع خود کاری نماید که آن هایی که با این ماده خطرناک کار می کنند سلامتی خود را محفوظ داشته و از آسیب های احتمالی مصون بمانند.

واقعیاتی در باره ماده خطرناک بنزیل کلراید
نام عمومی: بنزیل کلریاد
اسامی دیگر: کلرومتیل بنزن، آلفا کلرو تولوئن
نام تجاری: بنزن( کلرو متیل)