walden-pond15 باری که باید دست هایتان را دقیقا بشویید و نمی شویید!
از سنین جوانی می دانید که باید بعد از استفاده از دستشویی، دست هایتان را بشویید. هر چند، این تنها باری که باید از صابون استفاده کنید، نیست. در زندگی موقعیت های فراوانی پیش می آید که حکم به شستن دست ها می کند. در اینجا ما از 15 باری که باید دقیقا دست ها را بشویید و معمولا نمی شویید حرف خواهیم زد.

چیزهایی در باره بیماری "کرونا" وجود دارد که نمی دانیم، اما خوشبختانه در باره این بیماری چیزهایی موجودیت دارند که می دانیم.
آنچه در باره بیماری کرونا نمی دانیم، بیشتر به حوزه "درمان" ربط پیدا می کند، زیرا در حال حاضر درمان خاصی برای بیماری وجود نداشته و آن هایی که از شر بیماری جان سالم به در نمی برند، جان ناقص هم به در نمی برند!(افراد بیمار شده خوب شده یا می میرند)