walden-pondانگل چیست؟!
انگل ها حیوانات یا گیاهانی هستند که باید رو یا داخل گیاه یا حیوان دیگر زندگی کنند تا زنده بمانند( زندگی کنند) چندین انگل در محیط زیست وجود دارند و وقتی که آن ها داخل بدن شخص می شوند، تندرستی او مورد تاثیر واقع می شود. بعضی انگل ها از طریق غذا یا آب آلوده وارد می شوند و بعضی در پوست و مو زندگی می کنند. مثال هایی از انگل ها عبارتند از:


کرم های معده و روده( کرم های نخی و قلابدار)
مایت های پوست(جرب)
شپش سر و بدن( شپش سر و شپش شرمگاه)
پروتوزوآ( ژیاردیا)
اغلب انگل ها بدون ذره بین قابل رویت نیستند. همانند میکروسکوپ، این وسیله اجسام را بزرگتر از مقدار واقعی نشان می دهد. بعضی از کرم های بالغ به اندازه ای بزرگ هستند که بدون استفاده از ذره بین دیده شوند. اگر جایی که انگل ها هستند معلوم باشد، همانند وقتی باعث بروز راش های پوستی می شوند، اغلب، دیدن آن ها آسان است.
پروتوزوآ
پروتوژواها حیوانات کوچک تک سلولی هستند که می توانند در محدوده خودشان حرکت کنند. پروتوزوآها به قدری کوچکند که فقط توسط میکروسکوپ دیده می شوند و فقط بعضی از آن ها سبب بیماری می گردند. یک مثال از آن ها ژیاردیا لامبلیا است.

para51
تصویر شماره یک- ژیاردیا، پروتوزوآی عامل بیماری
کرم ها
کرم های انگلی حیوانات کوچکی هستند که می توانند داخل بدن زندگی کنند. تخم های آن ها معمولا بعد از بلع داخل بدن باز می شوند. کرم های بیرون آمده از تخم در بدن زندگی خواهند کرد. لارو کرم( کرم جوان) می تواند نقب زده و راه خود را بسوی پوست باز کند. وقتی کرم ها در بدن زندگی می کنند، سبب بیماری می شوند. آن ها ممکن است قبل از هضم وارد روده و معده شده و از غذا تغذیه کنند. این به معنای این است که بدن از تغذیه کافی بهره مند نخواهد بود. بعضی وقت ها کرم ها راه خود را به سوی قسمت هایی از بدن مثل کبد و خون باز می کنند. وقتی این اتفاق می افتد، این قسمت های کارکرد خوب خود را از دست می دهند.

para52
تصویر 2- کرم ها
مایت ها و شپش
این حیوانات کوچک پوست و موی بدن را آلوده می کنند. به ویژه در محل پوست سر، خارشی چشمگیر اتفاق می افتد.

para53
تصویر 3- شپش
امراض ایجاد شده توسط انگل ها
بیماری های عمومی جوامع بومی که به وسیله انگل ها ایجاد می شوند را در زیر شرح می دهیم:
ژیاردیازیس
این بیماری توسط پروتوزوآی ژیاردیا لامبلیا در روده کوچک ایجاد می شود. ژیاردیا انگلی تک سلولی است که به علت کوچکی، فقط با میکروسکوپ دیده می شود. مرض می تواند در استرالیا و جوامع بومی دیده شود. نشانه های بیماری عبارتند از:
اسهال مزمن( طول کشنده) یا خیلی شدید
درد معده یا دل پیچه
خستگی
ضعف
کاهش وزن
داروهایی وجود دارند که می توانند شر ژیاردیا لامبلیا را از سر شما کوتاه نمایند.
عفونت کرم قلابدار
این یک بیماری جهانی است، در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دیده می شود و به ویژه در جاهایی که دفع فاضلاب، نامناسب است مشاهده می گردد. این بیماری عمومی کیمبرلی و دیگر قسمت های گرمسیری استرالیای شمالی است.
کرم قلابدار یک کرم انگلی است. کرم قلابدار یک سانتیمتر طول دارد و ضخامت آن به اندازه سوزن است. کرم ها خون انسان میزبان را می مکند. در شمار زیاد کرم ها در روده و وقتی خون زیادی توسط آن ها مکیده می شود، بیماری جدی می گردد. وقتی این اتفاق می افتد، میزبان خون زیادی را از دست داده و دچار مشکلات نشات گرفته از سوء تغذیه می گردد.
این امر می تواند
موجب کم خونی بدن گردد( کم توان و رنگ پریده)
تب
اسهال یا یبوست
در عفونت های شدید کرم قلابدار، شخص نمی تواند بخوبی فکر کرده و حرکت نماید. این امر می تواند رشد آرام بچه ها را به دنبال داشته باشد.
داروهای ویژه ای وجود دارند که بدن را از شر این کرم ها خلاص می کنند.
عفونت کرم نخی( یا سوزنی)
این بیماری می تواند در هر بخشی از استرالیا دیده شود. این بیماری، یک بیماری دیگر ایجاد شونده توسط کرم های انگلی است. کرم های بیماریزا در تعداد زیاد در داخل روده انسان زندگی می کنند.
کرم های نخی باعث خارش مقعد می شوند( قسمت سوراخ) این امر باعث آشفتگی خواب شده و افراد را بد اخلاق می سازد.
خارش مازاد ممکن است منجر به آسیب پوستی شده و آن را عفونی نماید( زخم چرکی)
کرم های نخی براحتی از فردی به دیگری منتقل می شوند و می توانند کل خانواده یا گروه را آلوده نمایند.
داروی ویژه ای برای رهایی از شر این نوع کرم ها هم وجود دارد.
عفونت کرم نواری کوتاه
کرم نواری کوتاه عمومی ترین کرم نواری شایع انسان در استرالیاست. این بیماری معده و روده را آلوده می کند.
عفونت با این کرم می تواند سبب مسائل و مشکلات زیر شود:
اسهال
درد معده
کاهش وزن
ضعف
داروی ویژه خلاصی از شر این کرم ها هم در بازار وجود دارد.
عفونت جرب
این بیماری پوستی توسط حیوان کوچکی که مایت نام دارد ایجاد می شود.معمولا 0.3 میلیمتر طول دارد. ماده در پوست نقب ایجاد می کند و در آن تخم گذاری می نماید. این امر التهاب پوست و خارش شدید ایجاد می کند. در نتیجه شخص شروع به خاراندن خود به مقدار زیاد می کند.
اگر خراش باعث آسیب پوستی شود، میکروب ها می توانند پوست آسیب دیده شده و عفونت ایجاد کنند. موقع معالجه عفونت مهم است که از شر مایت ها و شپش ها هم خلاص شویم. در غیر این صورت التهابات ادامه پیدا کرده و سبب عفونت های جدید می شوند.
برای خلاصی از شر جرب باید از لوسیون طبی ویژه استفاده نمود.
پدیکولوزیس( عفونت شپش سر)
این حیوانات کوچک مکنده خون تمام عمر خود را در سر انسان می گذرانند. شپش با زخمی کردن سر، منفذی در آن ایجاد کرده و از طریق آن خون میزبان را می مکد. این امر التهاب ایجاد می کند. نتیجه خارش به آسیب پوستی که می تواند عفونی گردد منجر شود.
شامپوهای ویژه ای هستند که کلک شپش سر را می کنند. تخم های چسبیده به مو را باید توسط شانه های ویژه دارای دندانه های نرم زدود.
روش های انتقال بعضی از انگل های مهم
ژیاردیا
ژیاردیا در روده انسان دیده می شود. وقتی ژیاردیا وارد بدن می شود می تواند به سادگی بدن را ترک گوید، ولی اغلب کیست های کوچک تخم مانند هستند که از طریق مدفوع از بدن خارج می گردند.
این کیست ها می توانند وارد بدن شخصی دیگر که در روده ژیاردیا ندارد شده و عفونت ایجاد کنند. به مجرد اینکه آن ها وارد روده شدند، مجددا متحرک می شوند و از طریق تقسیم و تقسیم دوباره زیاد و زیادتر می گردند.
کیست های ژیاردیا می توانند منتقل شوند:
از شخص عفونی به شخص غیر عفونی از طریق مسیر مستقیم دهانی/ مدفوعی
خوردن یا آشامیدن آب و غذای آلوده به کیست که راه غیر مستقیم است.
کرم قلابدار
کرم های قلابدار داخل بدن تخم های خود را درون روده می گذارند. از طریق دفع مدفوع در زمین یا نشت مدفوع از سیستم های فاضلابرو شکسته یا معیوب، این تخم ها وارد خاک و آب می شوند.
لارو کوچک( کرم جوان) سر از تخم در می آورد. در خاک مرطوب شرایط به مرحله بعد رفتن کرم فراهم شده و شخص آلوده می گردد. این کرم ها می توانند برای چند هفته در خاک مرطوب بمانند و در پوست سالم نقب ایجاد کنند. این امر وقتی اتفاق می افتد که پوست در تماس با آب، خاک یا مدفوع آلوده با لارو کرم قلابدار قرار می گیرد.
مردم عفونی، مرض را از طریق بلع مستقیم لارو یا نقبی که لارو به پوست سالم می زند می گیرند.
مردم نواحی گرمسیر استرالیای شمالی که بدون کفش در جاهای مرطوب آلوده راه می روند، احتمال آلوده شدن را دارند.
در داخل بدن، لارو از طریق جریان خون خود را به شش ها می رساند. این کرم می تواند از راه سرفه بیرون پریده و توسط بلع، دیگری را آلوده نماید. در نهایت آن ها خودشان را به روده ها می رسانند؛ جایی که خودشان را به کرم های بالغ تبدیل می کنند. کرم های بالغ می توانند خودشان را به دیواره روده ها بچسبانند. آن ها قلاب هایی در اطراف دهان دارند که با آن ها اینکار را انجام می دهند. آن ها آنجا زندگی می کنند و خون خود را از میزبان انسان می مکند.

para54
تصویر 4- چطور کرم قلابدار خود را به بدن می رساند و جایی که در بدن زندگی می کند.
کرم نخی( یا کرم سوزنی)
این کرم ها شبیه رشته های نازک سفید هستند و در روده زندگی می کنند. کرم ماده به سوراخ مقعد مهاجرت می کند تا تخم های خود را در پوست اطراف مقعد بگذارد. همین فعالیت سبب خارش می شود. وقتی تخم ها به روده شخص یا شخص دیگر رفتند باز می شوند.
کرم ها یا تخمشان می توانند از یک شخص به دیگری منتقل شوند:
مستقیم- از فرد عفونی به فرد غیر عفونی از مسیر دهانی/ مدفوعی
غیر مستقیم- از طریق تماس با لباس، بستر یا غذای آلوده
کرم نواری کوتاه
این کرم را در روده و معده انسان می توان دید. کرم نواری بالغ تخم هایش را در بدن می گذارد. تخم ها با مدفوع از خانه خارج می شوند. اگر این تخم ها مستقیما یا بطور غیر مستقیم بلع شوند، تخم ها در روده باز می شوند. کرم نابالغ دو مرحله دیگر طی می کند تا بالاخره بالغ شود.
کرم های نواری کوتاه از دو طریق انسان را آلوده می سازند:
مستقیم- تماس دهان با انگشتانی که با مدفوع شامل تخم آلوده شده اند.
غیر مستقیم- با بلع تخم های غذا یا آب آلوده یا بلع حشره ای که تخم ها را هضم کرده و تخم ها بصورت لارو در حشره سر باز کرده اند.
کرم های گرد
کرم های گرد نماتود هستند و در بخش های شمالی استرالیا و بسیاری کشورهای گرمسیری یافت می شوند. استرونژیلوئیدس استرکورالیس یک کرم گرد است که سبب بیماری تهدید کننده سلامتی به نام استرونژیلوئیدیازیس می گردد.
آدم ها می توانند از طریق تماس با خاک آلوده با مدفوع شامل انگل ها عفونی شوند.
مردم اغلب در شرایط بد بهسازی و بهداشتی بیمار می شوند. عفونت توسط آزمایش خون ویژه تشخیص داده می شود و مردم می توانند با استفاده از قرص های ویژه درمان شوند.
جرب
این حیوانات کوچک یک نوع مایت هستند. ماده داخل پوست نقب زده و تخم هایش را آنجا می گذارد. وقتی تخم ها سر باز کردند، مایت ها به سطح پوست بالا آمده و در فولیکول های مو جای می گیرند. سوراخ های کوچکی در پوست هست که ریشه های مو را نگه می دارد. در فولیکول های مو، مایت های جوان تبدیل به مایت های بالغ می گردند. آن ها صعود کرده و جفتگیری می کنند و فرآیند را ادامه می دهند. فعالیت نقب زنی مایت ها که سبب التهاب پوست می شود، با جرب ارتباط دارد.

para55
تصویر 5- چرخه زندگی جرب

جرب ها ترجیح می دهند که در جاهایی ویژه از بدن زندگی کنند. این ها جاهای چین دار بدن هستند؛ از قبیل پشت بازو و زانو و در زیر بغل و کشاله ران

para56
تصویر 6- راش جرب در بدن
جرب ها می توانند از راههای انتقالی زیر از اشخاص عفونی به افراد غیر عفونی منتقل شوند:
تماس مستقیم یا
تماس غیر مستقیم با لباس یا بستر آلوده. عفونت در افرادی که در گروههای با جمعیت بیش از حد زندگی می کنند بیشتر دیده می شود.
شپش سر
شپش سر کل زندگیش را در پوست سر انسان می گذراند. شپش منافذی در سر ایجاد می کند که از طریق آن ها خون می خورد. تخم های شپش سر که رشک نام دارند خودشان را به موهای سر شخص می چسبانند. تخم ها یک میلیمتر اندازه دارند و سفید رنگ هستند. آن ها برای باز شدن باید دو هفته صبر کنند.
شپش ها می توانند منتقل شوند:
مستقیم_ از شخص به شخص، مثلا در بچه های کوچک که با هم می خوابند یا با هم بازی می کنند.
غیر مستقیم- از طریق تقسیم کردن شانه، برس یا کلاه آلوده
در حالی که شپش های سر توسط شامپوهای ویژه کشته می شوند، رشک ها از اینگونه راههایی به سختی کشته می شوند. به این دلیل رشک ها باید با استفاده از شانه ویژه دارای دندانه های نرم زدوده گردند.

نکته اول: چنانچه متن بالا نیاز شما را بر آورده نکرده است، کلیدواژه خود را در قسمت جستجو( بالای صفحه) وارد کرده و مقالات مرتبط با خواسته خود را ملاحظه نمایید. شاید یکی از آن ها بر طرف کننده نیاز شما باشد
نکته دوم: در صورت تمایل به اخذ مشاوره تلفنی از قوانین مشاوره، مندرج در بالای صفحه یا صفحه نخست، کسب اطلاع نمایید.
نکته سوم: چنانچه مایل هستید فعالیت خود را با صرف هزینه ای معقول در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.