walden-pond
جهت فهم اینکه در معرض هجوم موش ها و سایر جوندگان قرار گرفته ایم می توانیم از چک لیست های درونی و بیرونی کمک بگیریم. چک لیستی که جهت بازرسی بیرون خانه و ساختمان می تواند مورد استفاده قرار گیرد به قرار زیر است:

چک لیست بازرسی موش ها و جوندگان موذی: داخلی
جهت فهم اینکه در معرض هجوم موش ها و سایر جوندگان قرار گرفته ایم می توانیم از چک لیست های درونی و بیرونی کمک بگیریم. چک لیستی که جهت بازرسی درون خانه و ساختمان می تواند مورد استفاده قرار گیرد به قرار زیر است: