walden-pondسوسک ها خیلی سریع زاد و ولد می کنند.پس اگر امروز متوجه یک سوسک می شوید، آن را به سرعت از خانه خارج نمایید.ازطرف دیگر، شما ممکن است چند سوسک را در خانه داشته باشید.در اینصورت قبل از اینکه تعداد آن ها به مرحله آزار دهنده ای برسد، از مبارزات خانگی زیر استفاده نمایید:
ما در اینجا 10 شیوه مبارزه دستی خانگی را که قابلیت به کار گیری بر علیه سوسک ها را دارند معرفی نموده ایم:

آیا واحدهای کنترل برقی مگس واقعا کار می کنند؟
چیزهایی هستند که "داغان کننده حشره" یا "حشره کش برقی" شناخته می شوند.این وسایل با جذب حشرات پروازی و دیگر حشرات به واحد ، که توسط نور قوی فرابنفش صورت می گیرد، کار می کنند.در اینجا حشرات با شبکه برق 2000 ولتی یا صفحه چسبی برخورد می کنند و لذا آن ها اضافات فوق العاده ای هستند که می توانند در برنامه مدیریت جامعه آفات جای خوبی برای خود دست و پا کنند.