walden-pondدور کردن مار از جوجه های مرغدانی
در اینجا شما یاد می گیرید که مرغدانیتان را ضد مار ساخته و از مارها در جهت حفظ منافع خود کمک بگیرید
آیا تاکنون ماری را در مرغدانی جوجه هایتان دیده اید؟ آیا وقتی مار می بینید، از روی غریزه در ابتدای کار جیغ می زنید؟ این واکنش اغلب مردم است. و دلیل خوبی هم دارند!

آیا مارمولک خانگی برای انسان سمی است؟
وقتی من شروع به زندگی در خانه ام کردم و به جایم حرکت کردم، زمان هایی در شب بود که من یک صدای جیر جیر را سه بار بطور متوالی و سریع، دوباره و دوباره، می شنیدم. من معتقد بودم که صدا مال حشره بود و بعد از جستجوهای فراوان دانستم که آن صدا را مارمولک خانگی تولید می کرد.