walden-pondاین سوالی است که خیلی ها می پرسند و بسیاری آن را به غلط پاسخ می دهند.
این محصول انباری آشپزخانه برای حل چربی و زائدات فوق العاده است، اما آیا واقعا ضد عفونی کننده هم هست؟

خیلی از افراد می خواهند بدانند که اسپری کردن معابر در مبارزه با ویروس کرونای جدید تا چه اندازه تاثیر دارد.
ما در این بخش سعی کرده ایم به این سوال پاسخ درست بدهیم.