walden-pondدر این متن می خوانید:
اهمیت
شناسایی
چرخه زندگی
اجتناب از ورود ساس به خانه
نشانه هایی که می گویند ساس دارید

چطور موش را از دیوارها، داکت های هوا و فضاهای گربه رو بیرون بکشیم؟!
موش به سه دلیل ساده به داخل خانه ها کشیده می شود:خانه ها گرم و ایمن هستند و در آن ها غذا یافت می شود.وقتی موش به داخل خانه هجوم می آورد عموما از تاریک ترین کریدورها همانند داکت های هوا، فضاهای گربه رو و حفرات دیوارها استفاده می کند تا به جستجوی غذا بپردازد.موش ها می توانند از دیوارها بالا رفته و از طریق سوراخ هایی به کوچکی یک سکه کوچک جیم شوند.پس مبارزه با آن ها در صورتی که ردیابی نشوند غیر ممکن خواهد بود.