walden-pondسوسک ها حشرات آفتی هستند که خانه ها و تاسیسات غذایی را مورد هجوم خویش قرار می دهند.آن ها حشراتی از دسته "بلاتاریا" هستند.نام سوسک از کلمه اسپانیایی کوکاراچا، چفر و بیتل مشتق شده است; که از کوکا به معنی نوعی هزارپا می آید.گفته شده است که حدود 4500 نوع سوسک وجود دارد که فقط 30 گونه آن ها با سکونتگاههای انسانی در ارتباط هستند.از این میان 5 نوع آفات کاملا شناخته شده هستند.

چطور سوسک آلمانی را شناسایی کرده،از ورود آن ممانعت به عمل آورده و آن را کنترل نماییم؟!
سوسک آلمانی یکی از عمومی ترین سوسک هایی است که خانه ها و تاسیسات غذایی را آلوده می کند.آن به قدری کوچک است که با کوچک سازی و فشرده کردن خود می تواند در کوچکترین ترک ها جا گرفته و در پشت دیوارها و وسایل زندگی نماید.