walden-pondمارمولک زنده زا
بالغ 13 تا 15 سانتیمتر. رنگ و نشانه های مختلف. رنگ بندی زمینه عموما قهوه ای.
نرها دارای لکه هایی در پشت هستند.

دوازده دور کننده طبیعی مار جهت خلاصی از شر مارها
مارها موجودات سرسخت داخل و اطراف خانه شما هستند. با این حال در صورتی که تمایل داشته باشید می توانید از دورکننده های طبیعی مارها برای خلاصی از شر آن ها استفاده نمایید.