walden-pondاین حشره چیست؟!
یکی از مشکلات بسیاری از خانواده ها، مجتمع های مسکونی، ادارات، کارخانجات و صنایعی که مایلند از خدمات شرکت های سمپاشی استفاده کنند این است که اصولا در شناسایی حشره هایی که واحدهای آن ها را تحت تاثیر تاخت و تاز خود قرار داده اند مشکل داشته و لذا بخوبی قادر نیستند شرکت های سمپاشی را مطلع اینکه چه حشراتی به واحدهای ایشان حمله ور شده اند نمایند.

موش!؟ بامزه است، اما نه وقتی که مجبوریم خانه مان را با او شریک شویم.
صدای خراشیدن را از اتاق خواب تاریکتان می شنوید.چشمانتان را به یکباره باز می کنید.نفس هایتان سریع و کوتاه می شود.عضلاتتان منقبض شده و آماده فرار می گردید......فقط وقتی متوجه شدید که همه چیز آرام و بی صدا است، آماده می شوید تا برگشته و استراحت نمایید.