walden-pondاگر به ویژه در هنگام شب صداهایی از دیوار یا اتاق زیر شیروانی بشنوید، احتمال این وجود دارد که صداها مربوط به جویدن موش ها باشد.موش ها برای کنترل رشد دندانهایشان نیاز دارند که دائم چیزهایی را بجوند.دندان های پیشین موش ها همانند دیگر جوندگان در طول زندگی مرتبا رشد می کنند و بنابراین نیاز دارند که تنظیم و تعدیل گردند.موش هایی که به خانه شما هجوم آورده اند با چیزهای متنوعی که می جوند معرفی می شوند.

یک بسته طعمه ژلی پنج گرمی کشنده سوسک(حشره کش)
قیمت:11.75 دلار