walden-pondبیش از یک دوجین جایگاه طعمه(bait station) برای کنترل موش ها در دسترس است.بعضی از این محصولات برای کنترل جوندگان مورد استفاده قرار می گیرند.

ادامه مطلب: انتخاب جایگاه طعمه برای استفاده های خانگی

چند ماه قبل از الان ما خانه مان را به مزرعه ای دارای احشام کوچک,پنج بز,منتقل کردیم.دو بز شیری اهل حبشه و سه بز کوتاه قد یک گروه کوچک زیبا را تشکیل داده و به ما در تمیز کردن علف هرزهای باقیمانده از مالک قبلی که توجه زیادی به چراگاه نمی کرد, کمک کردند.

ادامه مطلب: چطور اسپری ضد مگس بسازیم؟!