walden-pondبهداشت آرایشگاه-تجارب مناسب بهداشتی،ضد عفونی کردن و استرلیزه نمودن
دوباره به متخصصین حال و آینده چهره سلام می کنیم.من فکر کردم که شاید بد نباشد کمی در باره کارهایی که روزانه با آن ها مواجه می شویم بنویسم; کارهایی مثل احتیاطات ایمنی و تجارب بهداشتی.پس بزن بریم!آماده اید!؟ در ابتدا این نکته را در نظر بگیرید که هر چند بسیاری از جواب های ما متن را طولانی تر خواهد نمود، اما در قیاس با آموزش های بسیاری شرکت های معتبر، در طی آموزش مسایل فوق العاده جزیی تری پوشش داده خواهد شد.به ویژه آن هایی که به تازگی با آموزش های ما آشنا شده اند مباحث عمده را کاملا تازه تر خواهند یافت.

ممانعت از گسترش سوسک های باند قهوه ای
سوسک های باند قهوه ای
سوپللا لانجی پالپا(سرویل)
سوسک ها در زمره عمومی ترین حشرات هستند.شواهد فسیلی دال بر این است که سوسک ها قدمتی بیش از 300 میلیون سال دارند.آن ها از موفق ترین گروه های حیوانی می باشند.به خاطر قابلیت سازگاری سوسک ها، آن ها بخوبی توانسته اند شرایط همزیستی با انسان ها را به دست بیاورند.حدود 3500 گونه سوسک در دنیا وجود دارد که 55 تای آن ها در ایالات متحده یافت می شوند.فقط 4 گونه از آفات عمومی در سازه های پنسیلوانیا یافت می شوند.این ها، سوسک های آلمانی، شرقی، باند قهوه ای و امریکایی هستند.گونه پنجم سوسک چوب پنسیلوانیا هست که گاهگاه و در برخی مناطق یافت می شود.