walden-pondاختلاف بین انواع مختلف فضولات آفات
فضولاتی دارید اما نمی دانید متعلق به کدام آفت است؟آن را با نمودار/جدول آفت مقایسه کنید تا ببینید با کدامیان آن ها شباهت دارد.اگر نیاز به کمک برای از میان برداشتن آفات خود دارید از یک متخصص کنترل آفت کمک بگیرید.

خلاصی از شر مایت ها
واقعیت های عمومی
مایت ها از کوچکترین بند پایان در سراسر دنیا هستند.آن ها به رده عنکبوت ها تعلق دارند و به کنه ها و رتیل ها بسیار نزدیکند.عمده مایت ها انگل بیرونی حیوانات دیگر هستند;هر چند برخی از گونه ها به محصولات غذایی ذخیره شده حمله می کنند و دیگرانی هم هستند که از محصولات گیاهی تغذیه می نمایند.ده ها هزار نوع مختلف از مایت ها در دنیا وجود دارند و خانه های کانادایی چندین هزار گونه را در خود جای می دهند.هر متر مربع از خاک جنگل های کانادا ممکن است شامل بیش از 100 نوع مختلف از مایت ها باشد.هر چند بسیاری از مایت ها مفید می باشند، دیگران می توانند سبب التهابات پوستی یا حساسیت های آلرژیک شوند.برخی از مایت های آفت که در کانادا یافت می شوند شامل مایت شبدر،مایت غبار خانه، مایت پرنده، مایت خارش، مایت جرب، مایت پنیر، مایت حبوبات، مایت آرد و مایت کپک می باشند.