walden-pondتبعیت از نکات دپارتمان تندرستی در باره ویژگی های آب و استخر شنای بدون استفاده مایملک شما
آب راکد مگس ها و پشه ها را پرورش می دهد. به خاطر گزندگی و انتقال بیماری آن ها، چنین حشراتی آزار دهنده بوده و خطرات مهمشان برای تندرستی عمومی باید در نظر گرفته شود. دپارتمان تندرستی بخش آلغنی شکایتی را در باره ویژگی های آب بی استفاده در مایملک شما دریافت داشته است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، شما باید اطمینان حاصل نمایید که ویژگی های آب یا استخر در شرایط مجاز و رها از آفت کش نگهداری شده است.

هشت راه موثر برای کنترل عنکبوت های خانگی
دانستن اینکه کدام دوستان شما هستند و کدام دشمنان شما می باشند
عنکبوت ها یکی از ترسناکترین آفات خانگی هستند که مردم می خواهند ریشه کن نمایند. ترس از عنکبوت ها از دیگر آفات بیشتر بوده و ورای فهم و درک آدمی است. در صورت گزش یک عنکبوت قوی، بیوه سیاه یا منزوی قهوه ای، و شما نسبت به سم واکنش بد نشان دهید، کارتان به بیمارستان خواهد کشید. این نیز درست است که برخی مرگ ها در اثر گزش عنکبوت بوده است( کمتر از آنکه فکرش را بکنید، فقط 6 تا در یک دهه)