walden-pondممانعت از گسترش سوسک های باند قهوه ای
سوسک های باند قهوه ای
سوپللا لانجی پالپا(سرویل)
سوسک ها در زمره عمومی ترین حشرات هستند.شواهد فسیلی دال بر این است که سوسک ها قدمتی بیش از 300 میلیون سال دارند.آن ها از موفق ترین گروه های حیوانی می باشند.به خاطر قابلیت سازگاری سوسک ها، آن ها بخوبی توانسته اند شرایط همزیستی با انسان ها را به دست بیاورند.حدود 3500 گونه سوسک در دنیا وجود دارد که 55 تای آن ها در ایالات متحده یافت می شوند.فقط 4 گونه از آفات عمومی در سازه های پنسیلوانیا یافت می شوند.این ها، سوسک های آلمانی، شرقی، باند قهوه ای و امریکایی هستند.گونه پنجم سوسک چوب پنسیلوانیا هست که گاهگاه و در برخی مناطق یافت می شود.

سوسک ها نامطبوع و غیر بهداشتی هستند.خلاصی از شر سوسک ها می تواند مزورانه باشد، زیرا دو نوع از عمومی ترین سوسک ها(امریکایی و آلمانی) با استفاده از فناوری های مختلفی حذف می شوند.بعد از تعیین نوع سوسک، از پلان های رفتاری زیر پیروی خواهد گردید.ما در اینجا نکاتی برای بازرسی سوسک ها، رویه های بحرانی ممانعت/بهسازی و بهترین اختیارات عملکردی برای خلاصی از شر سوسک ها را داریم.