walden-pond

comtobeطاعون عفونت خونی( کد 0392)

طاعون عفونت خونی
نام های دیگر: طاعون سپتیسمیک
طاعون عفونت خونی منتج به نکروزیس

اکولوژی و انتقال طاعون( کد 0385)

راهنمایی ضروری: اغلب قریب به اتفاق مطالب این سایت ترجمه خود ما هستند. با توجه به اینکه برخی از این مطالب برای خواننده ایرانی ابهام و سرگشتگی ایجاد می کند، گاه مجبور به ارائه توضیحات اضافی هستیم. از آنجا که برای همه خوانندگان واجب و ضروری است که مطالب ترجمه را از توضیحات اضافی تشخیص دهند، تمام توضیحات اضافی را بصورت نوشته های کج دارای خط زیرین آورده ایم.