walden-pondمایت ها خیلی کوچک هستند، طولشان 0.5 تا 2 میلی متر است، هزاران گونه دارند که خیلی هایشان در روی حیوانات زندگی می کنند. همانند کنه ها، 8 پا دارند و بدنشان بخش بندی نداشته یا بخش بندی کم دارند. در اغلب گونه ها، مراحل تخم، لارو، نمف و بلوغ را طی می کنند. نارس ها شبیه بالغ ها هستند که فقط اندازه کوچکتر دارند.

آنچه صاحبخانه ها باید در باره تخم سوسک بدانند
در حالی که سوسک های امریکایی محتملترین ترساننده ها یا متعجب کننده هایی که در داخل خانه خودشان را به ما نشان می دهند هستند، سوسک های کوچکتر آلمانی تهدیدات بزرگتری به حساب می آیند. این امر به خاطر این است که سوسک های آلمانی عمومی ترین سوسک های داخل خانه در ایالات متحده هستند.