walden-pondساس ها چه رنگی هستند؟
برای تقریبا 50 سال، ساس ها تقریبا موجود نبودند. قبل از 1950، آن ها با خانه های متروکه و کثیف مرتبط بودند. گمان می رفت که ساس ها ناپدید شده اند، ولی در حوالی 1995 آن ها مجددا پیدا شدند. در دو دهه اخیر تعداد ساس ها به گونه غیر قابل باوری ازدیاد حاصل کرد. مقصد آنسوی این مهاجرت افزایش یافته به افزوایش تعداد این آفات کمک نموده است.

1- عقرب کجا زندگی می کند؟
1-1- بیولوژی عقرب
1-2- چرخه زندگی عقرب
1-3- عقرب چه می خورد؟
2- هجوم عقرب