walden-pondهشت راه موثر برای کنترل عنکبوت های خانگی
دانستن اینکه کدام دوستان شما هستند و کدام دشمنان شما می باشند
عنکبوت ها یکی از ترسناکترین آفات خانگی هستند که مردم می خواهند ریشه کن نمایند. ترس از عنکبوت ها از دیگر آفات بیشتر بوده و ورای فهم و درک آدمی است. در صورت گزش یک عنکبوت قوی، بیوه سیاه یا منزوی قهوه ای، و شما نسبت به سم واکنش بد نشان دهید، کارتان به بیمارستان خواهد کشید. این نیز درست است که برخی مرگ ها در اثر گزش عنکبوت بوده است( کمتر از آنکه فکرش را بکنید، فقط 6 تا در یک دهه)

کاربرگ عمومی
پارادی کلروبنزن چیست؟
پارادی کلروبنزن به عنوان یک حشره کش تدخینی استفاده می شود تا بید لباس ها را کنترل نماید. این ماده در قوطی های دئودورانت که براس سطل های زباله و توالت ها مورد استفاده قرار می گیرند نیز یافت می شود. پارادی کلرو بنزن ابتدا در سال 1942 برای استفاده در ایالات متحده ثبت گردید، و گاهی تحت نام 1و4 دی کلرو بنزن نامیده می شود.