walden-pondچطور موش را از دیوارها، داکت های هوا و فضاهای گربه رو بیرون بکشیم؟!
موش به سه دلیل ساده به داخل خانه ها کشیده می شود:خانه ها گرم و ایمن هستند و در آن ها غذا یافت می شود.وقتی موش به داخل خانه هجوم می آورد عموما از تاریک ترین کریدورها همانند داکت های هوا، فضاهای گربه رو و حفرات دیوارها استفاده می کند تا به جستجوی غذا بپردازد.موش ها می توانند از دیوارها بالا رفته و از طریق سوراخ هایی به کوچکی یک سکه کوچک جیم شوند.پس مبارزه با آن ها در صورتی که ردیابی نشوند غیر ممکن خواهد بود.

مایت هایی که مردم را آزار می دهند(آفات گزنده و نیش زننده)
معرفی
در سراسر دنیا،مایت ها از مهمترین آفات آزار دهنده شناخته می شوند و بعضی از آن ها قادرند عوامل بیماریزا را انتقال دهند.خوشبختانه، مایت هایی که ما در کارولینای شمالی با آن ها مواجه هستیم عوامل بیماری متاثر کننده مردم را منتقل نمی کنند.عمده مایت ها زندگی آزاد دارند،اما هزاران گونه از آن ها انگل حیوانات یا گیاهان هستند.اغلب آن ها انگل خارجی هستند(یعنی از بخش های بیرونی میزبانان خود تغذیه می کنند) ولی بعضی از گونه ها در کانال های گوش، شش ها، روده و مثانه مهره داران،به ویژه حیوانات خانگی زندگی می کنند.گزش و مکیدن خون توسط آن ها سبب ناراحتی های جدی میزبانانشان می شود و گونه هایی از آن ها در افراد واکنش های شدید آلرژیک از قبیل آسم ایجاد می کنند.به علت کوچکی نسبی اندازه ، مایت ها اغلب مشکوک به ایجاد گستره وسیعی از مشکلات گزش و خارش می باشند.درک بیولوژی مایت ها و نشانه های مربوط به هجوم آن ها می تواند کمک به فهم این واقعیت کند که آیا آن ها حقیقتا سبب بروز یک مشکل ویژه شده اند.