walden-pondیک خطر شناسایی شده یک خطر کم است! در اینجا ما نکات مفیدی را به شما می آموزیم که به شما کمک می کند بیدخوردگی لباس ها را متوقف سازید، با بیدها بطور موثری مبارزه کند و از هجوم آینده بید ممانعت به عمل آورد.
الف-چطور می توانید هجوم بید را متوقف نمایید؟
1-سوراخ ها را چک کنید.

طعمه ژلی سوسک، 4 لوله 30 گرمی
مشخصات:
نسل جدید