walden-pondسوسک ها در دو گروه طبقه بندی می شوند:خانگی و پیراخانگی.سوسک های خانگی تمام دوران زندگی خود را در داخل خانه ها یا ساختمان ها می گذرانند.سوسک های اساسی خانگی سوسک های المانی و سوسک های باند قهوه ای هستند.آن هایی که داخل و خارج خانه زندگی می کنند یا ممکن استا گاهگاهی داخل خانه شوند سوسک های پیراخانگی می باشند.گونه های اصلی سوسک های پیراخانگی سوسک های امریکایی، شرقی، قهوه ای دودی و استرالیایی می باشند.

یک خطر شناسایی شده یک خطر کم است! در اینجا ما نکات مفیدی را به شما می آموزیم که به شما کمک می کند بیدخوردگی لباس ها را متوقف سازید، با بیدها بطور موثری مبارزه کند و از هجوم آینده بید ممانعت به عمل آورد.
الف-چطور می توانید هجوم بید را متوقف نمایید؟
1-سوراخ ها را چک کنید.