walden-pondیک راهنما برای شناسایی انواع عمومی گونه های سوسک
صاحبخانه ها آن را بسیار متنفر کننده می خوانند.سوسک تنها به عنوان آفتی خزنده که در درجه حرارت صفر زنده می ماند و یک هفته بدون سر به سر می برد شناخته نمی شود.سوسک ها در محیط خانه به عنوان موجودی خوش خوراک که خطرات جدی تندرستی دارد شناخته می شوند.در حقیقت سوسک ها با خزیدن روی مواد آلی درحال فساد، میکروب ها را به برجستگی های روی پاهای خود منتقل کرده و آن ها را از طریق آلوده کردن مواد غذایی به انسان انتقال می دهند.بیماری هایی مثل اشرشیا کلی و سالمونلا اینگونه منتقل می شوند.

آیا تخم سوسک قابل رویت است؟چطور پیدایش کنیم؟
دو غلاف تخم سوسک(تخم ها در داخل و غیر قابل رویت هستند)
بله,تخم سوسک ها آنقدر بزرگ هستند که با چشم غیر مسلح دیده شوند.با این حال تخم سوسک ها معمولا بطور مستقل دیده نمی شود,زیرا داخل غلافی است که نیام نام دارد و تا زمانی که نمف بچه سوسک ها آماده بیرون امدن از تخم و پا گذاردن به جهان شود بسته می ماند.