walden-pondمبارزه همه سوسک ها به یک گونه نیست و برای مثال رهایی از شر سوسک آلمانی روشی متفاوت از مبارزه با سوسک امریکایی را می طلبد. بنابراین، در صورتی که با مشکل سوسک مواجه هستید در ابتدا باید به شناسایی مشکل ویژه خود اقدام کنید.

حشره کش کامن را می توان حشره کشی نامید که اسم خوبی بین مشتریان برای خود فراهم ساخته است. از آنجا که برخی از دوستان، خواهان کسب اطلاعات بیشتر در باره این حشره کش هستند،تصویر این حشره کش که حاوی اطلاعات تولید کننده می باشد را در ذیل آورده ایم