walden-pondسوسک ها نامطبوع و غیر بهداشتی هستند.خلاصی از شر سوسک ها می تواند مزورانه باشد، زیرا دو نوع از عمومی ترین سوسک ها(امریکایی و آلمانی) با استفاده از فناوری های مختلفی حذف می شوند.بعد از تعیین نوع سوسک، از پلان های رفتاری زیر پیروی خواهد گردید.ما در اینجا نکاتی برای بازرسی سوسک ها، رویه های بحرانی ممانعت/بهسازی و بهترین اختیارات عملکردی برای خلاصی از شر سوسک ها را داریم.

در نیمه نوامبر من در بحث جالب انجمن امریکایی حشره شناسی شرکت داشتم.جلسه با حضور افراد سرشناس حوزه سم شناسی حشره کش ها و مقاومت آفت کش ها، تولیدکنندگان محصول و دیگر حشره شناس های علاقمند مانند من تشکیل شده بود.در جلسه در باره استفاده ها و مزایا و معایب ترکیب آفت کش های سازگار در استراتژی های مدیریت جامع آفات بحث و گفتگو به میان آمد.من خوشحال شدم که سهمی در مطالب مطروحه برجسته داشتم.