walden-pondآیا دوست دارید بدانید که فضله سوسک به چه می ماند؟جواب این است که آن شبیه قهوه یا فلفل سیاه است.فضولات سوسک براحتی قابل تشخیص هستند.پیدا شدن فضولات سوسک در اشپزخانه باید شما را مطمئن اینکه نشانه و ردی از سوسک دیده اید نماید.فضولات سوسک از مهمترین نشانه های تشخیص سوسک هستند و هیچ کس دوست ندارد آن ها را در خانه ببیند.اما شما نمی توانید مانع ورود سوسک ها به خانه تان شوید.لذا،شما مجبورید با فضولات سوسک سر و کار داشته باشید و باید قادر به تشخیص آن ها از باقی چیزها باشید.فضولات سوسک براحتی قابل تشخیص هستند.انواع مختلف فضولات سوسک مختلف به نظر می رسند،اما شما می توانید اغلب آن ها را براحتی شناسایی نمایید.فضولات کوچکتر قهوه ای یا سیاه هستند و محدوده اندازه شان از دانه های درشت قهوه تا فلفل سیاه آسیاب شده مختلف است.فضولات سوسک های بزرگتر قهوه ای یا سیاه هستند و شکل استوانه ای دارند.در هر طرف فضولات سوسک می توان شکلی گرده ماهی(برجسته) مشاهده نمود.آن ها می توانند وابسته به موجود زنده قهوه ای یا سیاه باشند.برجستگی های فضولات سوسک وجه افتراق آن ها از فضولات موش می باشند.

به مجرد مشاهده این حشرات قهوه ای در آپارتمان, احساس انزجار وحشتناک کرده و فوری به فکر می افتید که چطور ان ها را در خانه از بین ببرید.برای آدم ها سخت است که دلباخته این مستاجرهای نامطبوع بشوند,الا اینکه بیولوژیست هایی که در باره پروژه های مهم مرتبط با سوسک ها کار می کنند باشند.