walden-pondچطور لارو پشه را از بین ببریم،پنج تاکتیک درخشان
پشه ها حقیقتا میوه های خوردنی و شیره های گیاهی را می خورند.پس چه چیز نگران کننده است؟!اینکه "چه مرضی است که پشه ها ما را نیش بزنند؟"

سوسک های فاضلابی یا سوسک های امریکایی عموما در فاضلابروها و محیط های مرطوب یافت می شوند.آن ها بزرگترین گونه های سوسک هستند و می توانند تا 2 اینچ هم طول پیدا کنند.سوسک های فاضلابی می توانند از طریق زهکش ها, ترک ها و شکاف ها و زیر درها وارد منازل شوند.سوسک های فاضلابی از مواد فاسد شده یا در حال فسادی که زیستگاه باکتری ها و ویروس ها است تغذیه می کنند.به مجردی که سوسک ها وارد خانه می شوند می توانند این باکتری ها و ویروس ها را در محیط پراکنده نمایند.