walden-pondدر زمستان جونده ها خانه های گرم را دوست دارند.پس اطمینان حاصل نمایید که آن ها وارد خانه تان نمی شوند.
پاییز و درجات حرارتی خنک تر موش ها را به داخل خانه ها راهنمایی می کند.وقتی موش ها در جستجوی پناهگاههای زمستانه هستند, سکونتگاهها و ساختمان های انسانی توسط جونده ها مورد حمله و تجاوز قرار می گیرند.

تله های چسبی موش عموما صفحات کوچک کاغذی هستند که ماده ای فوق العاده چسبنده در بالای خود دارند.صاحبخانه ها می توانند آن ها را در راستای دیوارها یا در اماکن عمومی که موش ها تردد می کنند قرار دهند.وقتی موش یا جونده دیگر روی تله چسبی قدم می گذارد چسب آن را در جا نگه می دارد.تله های چسبی در مقایسه با دیگر تله های موش گیر نسبتا ارزان هستند.چسب دارای هیچ ماده شیمیایی نیست و بنابراین برای بچه ها و حیوانات خانگی خطرناک نخواهد بود.