walden-pondموش های خانگی که تحت نام علمی موس موس کلوس شناخته می شوند,یکی از مهمترین آفاتی هستند که از نظر اقتصادی نیز مهم قلمداد می شوند!موش های خانگی قادر به تطابق با شرایط گوناگون و متنوعی هستند و سر از خانه ها و مزارع در می آورند.موشهای خانگی غذاهایی را مصرف میکنند که از علائق مشترک انسان ها و آفات به حساب می آیند.موش ها توسط مدفوع خود سطوح مواد غذایی را آلوده میسازند!مدفوع موش ها حاوی باکتری است و به همین علت بعضی از مسمومیت های غذایی , نشات گرفته از مصرف مواد غذایی آلوده شده با مدفوع موش است(سالمونلوزیس)

پیشنهاداتی برای کاهش موش هایی که در حاشیه خیابان ولی عصر تهران زندگی می کنند!
موشهای ساکن حاشیه خیابان ولی عصر دیگر نه چندان کم تعدادند و نه چندان خجالتی که خودشان را از دید رهگذران پنهان نمایند!با این حساب عنقریب است که هم سر از خانه و زندگی ساکنین حاشیه خیابان نامبرده در بیاورند و هم از مغازه های واقع در جوار جوی های شرق و غرب خیابان ولی عصر!;اگر تا به حال سر در نیاورده باشند!