walden-pondالف-آهک-بصورت شیر آهک برای گندزدایی مدفوع مفید است.حداقل حجم آهک مورد استفاده باید به اندازه مدفوع باشد.از شیرآهک برای سفید کردن قسمت های مختلف طویله گاوهای شیرده استفاده می گردد.

بخار در صورتی که به درستی استفاده شود، روش خیلی موثری در کشتن ساس هایی که مراحل مختلف رشدی را تجربه می کنند است.در استفاده از بخار به عنوان روش مورد عمل، مهم است که بخارشوی شما کیفیت قابل قبولی داشته باشد.استفاده از یک بخارشوی تجاری با حداقل حجم یک گالن که ترجیحا دارای کنترل حجم بخار است امری مطلوب و شایسته به نظر می رسد.نوع بخارشوی مورد استفاده البسه به کار کنترل ساس نمی آید.برای اینکار هرگز از جاروبرقی فرش استفاده نکنید.جاروبرقی های فرش حرارت کافی برای کشتن ساس ایجاد نمی کنند.هرچند خرید بخار شو برای یک نفر ممکن است کاملا گران تمام شود(با قیمت 800 تا 1200 دلار)، ممکن است برای یک مجتمع مسکونی، یک گروه یاوری اجتماعی یا انواع دیگری از سازمان ها معقول باشد که با خرید بخار شو، آن را جهت استفاده در اختیار اعضا قرار دهند.این امکان که بخار شو قرض داده شود هم کاملا وجود دارد.