walden-pondآفتی که در تمام نقاط دنیا یافت می شود و نشانه ای از وجود شرایط غیر بهداشتی است سوسک است که موجود زنده ای زننده می باشد.هر چند سوسک قادر است هر جایی زندگی کند,دوست داشتنی ترین و راحت ترین زیستگاه برای او خانه شماست.این امر به این دلیل است که در خانه شما او به راحتی به خرده های غذا و دیگر خرت و پرت هایی که برای خوردن,زاییدن و زنده ماندن احتیاج دارد,دسترسی خواهد داشت.در این فرآیند است که سوسک ها میکروب ها را در خانه شما پراکنده می کنند و زمینه ساز بروز و شیوع بیماری ها می شوند.به این دلیل رها شدن از دست سوسک ها بسیار اهمیت دارد.چندین راهکار برای خلاصی از دست سوسکهای خانگی وجود دارد که به اندازه سوسک کش های فوری که در مغازه ها یافت شده و قابل خریداری هستند خوب عمل می کنند.برداشتن گامهای زیر به شما کمک می کنند که کاملا از شر سوسک ها خلاص شوید.اما در ابتدا بد نیست از میزان آسیبی مطلع شوید که در نتیجه هجوم سوسک ها ;واقعا;بوجود می آید.

موش های خانگی که تحت نام علمی موس موس کلوس شناخته می شوند,یکی از مهمترین آفاتی هستند که از نظر اقتصادی نیز مهم قلمداد می شوند!موش های خانگی قادر به تطابق با شرایط گوناگون و متنوعی هستند و سر از خانه ها و مزارع در می آورند.موشهای خانگی غذاهایی را مصرف میکنند که از علائق مشترک انسان ها و آفات به حساب می آیند.موش ها توسط مدفوع خود سطوح مواد غذایی را آلوده میسازند!مدفوع موش ها حاوی باکتری است و به همین علت بعضی از مسمومیت های غذایی , نشات گرفته از مصرف مواد غذایی آلوده شده با مدفوع موش است(سالمونلوزیس)