walden-pondچندی پیش مقاله ای تحت این عنوان در روزنامه وطن امروز منتشر شد که در شبکه های اجتماعی کلی سر و صدا به پا کرد.در این باب بد نیست به فرازی از نوشته های آقای حسین قدیانی نویسنده مطلب انداخته و موضوع را از زاویه ای دیگر هم تماشا نماییم:

عمومی ترین راهی که از آن طریق الیاف آزبست وارد بدن می شوند تنفس است.در حقیقت آزبست شامل موادی است که عموما مضر نیستند الا اینکه بصورت غبار یا الیاف وارد هوا شوند و از آنجا با بلع یا تنفس وارد بدن شوند.خیلی از الیاف در غشای مخاطی گلو و بینی گیر می افتند و حذف می گردند ولی بعضی از آن ها به اعماق ریه می روند یا در صورت بلع وارد جهاز هاضمه می گردند.الیافی که در بدن گیر می افتند سبب مشکلات تندرستی می گردند.