walden-pondباران اسیدی چیست؟!
باران اسیدی نتیجه آلودگی هواست.وقتی که هر نوع سوختی سوزانده می شود مقدار زیادی مواد شیمیایی مختلف تولید می نماید.دود حاصل از یک آتش سوزی و یا بخارت بیرون آمده از اگزوز اتومبیل تنها شامل ذرات دوده خاکستری نیستند که می توانند دیده شوند.آنها شامل گازهای غیر قابل رویتی نیز هستند که برای محیط زیست می توانند مضر تر از آلاینده های قابل رویت باشند.

در خبرها آمده بود که خرم آباد هوای بسیار آلوده ای دارد و این شهر در زمینه آلودگی هوا در زمره 10 شهری است که آلودگی هوایشان از بقیه شهرهای دنیا بیشتر است اما کافی بود که به متن خبر نگاهی دقیق تر انداخته شود تا معلوم گردد شاخصی که بر مبنای آن شهرهای آلوده با یکدیگر مقایسه شده اند ذرات معلق کوچکتر از 2.5 میکرون است ! در اینکه ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون از آلاینده های مهم هوا محسوب می شوند شکی نیست اما آیا می توان تنها بر پایه یکی از آلاینده های هوا تعیین کرد که کدام شهر هوای پاک تری دارد و کدام شهر براستی هوای ناپاکی را صاحب است؟ ! در این یادداشت سعی شده که به این سوال پاسخی درخور داده شود!