walden-pondهر موجود زنده ای با جهان اطراف خویش در تعامل است.حیوانات همانند انسان باید بخورند,بیاشامند و نفس بکشند تا انرژی و مواد مغذی را بدست بیاورند و گیاهان همانند درختان مواد مغذی را از زمین می گیرند و از طریق فتوسنتز غذا تولید می کنند.از طریق چنین فرآیندهایی است که موجودات زنده مواد شیمیایی را از محیط اطراف می گیرند و می توانند مواد زاید را به محیط زیست پس بدهند.

گلخانه از شیشه ساخته شده است.گلخانه انرژی خورشیدی را در درون خود گیر می اندازد و گیاهان را حتی در زمستان گرمتر نگه می دارد.
گلخانه , خانه ساخته شده از شیشه است.گلخانه دیوارها و سقف شیشه ای دارد.مردم گوجه فرنگی و گل ها و دیگر نباتات را داخل گلخانه رشد می دهند.داخل گلخانه حتی در زمستان گرم می ماند.نور خورشید به داخل می تابد و گیاهان و هوای داخل را گرم می کند.ولی گرما به وسیله شیشه نگه داشته می شود و نمی تواند فرار کند.پس در طی ساعات روز ,داخل گلخانه گرمتر و گرمتر می شود و حتی در شب کاملا گرم می ماند.