walden-pondاصطلاح مه دود و یا اسماگ برای اولین بار در اوایل 1900 و در لندن مورد استفاده قرار گرفت تا بیانگر ترکیب دود(اسموک) و مه(فاگ) باشد.آنچه که ما امروزه مه دود و یا اسماگ می نامیم ترکیبی از آلاینده ها است اما اساسا از ازن سطح زمین تشکیل شده است.

چیزهایی شناور در هوا وجود دارند.اغلب آنها حتی نمی توانند دیده شوند.آنها در واقع نوعی از آلودگی هوا هستند که ماده و یا مواد ذره ای نام دارند.در حقیقت مواد ذره ای در زمره آلاینده های هوا هستند که عموما بیش از دیگر آلاینده ها بر تندرستی مردم اثر می گذارند.