walden-pondهیدروکربن ها،منواکسید کربن و اکسیدهای ازت از مهمترین آلاینده های منتشره از اگزوز اتومبیل ها می باشند.
انتشار منواکسید کربن و هیدروکربن را می توان با افزایش نسبت هوا به سوخت کاهش داد.این موضوع کاملا در شکل شماره یک نشان داده شده است.

کنترل بوی گاز تهویه توالت طاق ضربی
بوی توالت طاق ضربی شکایت شماره یک گردشگران تفریحی جنگل در 1990 بود.کار گسترده ای در به کارگیری اصول تهویه منفعل صورت گرفت تا بوی بخش استفاده کننده توالت را کاهش دهد.تهویه منفعل ساختمان های توالت(با نام اختصاری SST) در اغلب کاربردها خیلی موثر است و بوی بخش استفاده کننده از توالت را حذف می کند.بوی طاق ضربی تخریب نمی شود، ولی از طریق مجرای تهویه به بیرون برده می شود.این امر گاهی روی محیط زیست اطراف اثر معکوسی بر جای می گذارد.فناوری سن دیماس و مرکز توسعه(SDTDC) راههایی را برای کاهش بو و یا اثر معکوس بوی توالت تهویه شده آزمایش کرد.