walden-pondشاخص کیفیت هواAQI))شاخصی برای گزارش روزانه کیفیت هوا است.این شاخص به شما می گوید که هوای تنفسی شما چقدر تمیز یا آلوده است و اینکه استشمام این هوا چه تاثیراتی بر تندرستی شما می گذارد;تاثیراتی که ممکن است آگاهی از آن ها برای شما مهم باشد!تمرکز شاخص کیفیت هوا بر اثرات تندرستیی است که در شما ممکن است بعد از چند ساعت یا یک روز تنفس هوای آلوده ظاهر شود.

میزان سنج/ردیاب جیبی منواکسید کربن!این وسیله می تواند شما و خانواده تان را از سطوح خطرناک منواکسید کربن در هر جایی محافظت نماید.صدای هشداردهنده و رنگ قرمز آن شما را از سطوح بالا و خطرناک منواکسید کربن با خبر می کند.استفاده از این وسیله آسان است و وزنش کمتر از 28 گرم است و با هر دسته کلیدی سازگار است.انواع دیجیتالی این ردیاب ها به شما امکان این را می دهد که حتی ارقام خیلی پایین منواکسید کربن را قرایت نمایید.