walden-pond
ماشین ها و آلاینده ها
اغلب مردم تصور می کنند که اتومبیل های شخصی آن ها نقش چندانی در آلودگی هوا ندارد!اما باید در نظر داشت که اتومبیل های شخصی در بسیاری از کشورهای جهان منبع منحصر به فرد آلودگی شناخته می شوند زیرا آلودگی حاصل از میلیون ها وسیله نقلیه شخصی که در آنها تردد می کنند , تجمیع شده و عامل عمده آلودگی هوا می گردد.راندن یک وسیله نقلیه شخصی محتملا عمومی ترین فعالیت روزانه است که از سوی شهروندان صورت گرفته و موجب آلودگی هوا می شود!
منابع انتشار آلاینده های خودرو
قدرت حرکت اتومبیل از سوختن سوخت در موتور بدست می آید.آلودگی حاصل از اتومبیل ها نتیجه محصولات جانبی است که در نتیجه این فرآیند احتراق بوجود می آیند و به محیط زیست تخلیه می شوند,هر چند تبخیر سوخت به تنهایی آلاینده دیگر هوا می باشد که مهم و حائز اهمیت است.


گلباد اصطلاحی در هواشناسی است که جهت و سرعت وزش باد را نشان می دهد!آنچه در زمینه گلباد حائز اهمیت است این است که نه تنها مردم عادی که برخی از کارشناسان و صاحب نظران نیز به اشتباه گمان دارند که خطوطی که مرکز گلباد را به پیرامون آن وصل می کنند و نشان دهنده جهت وزش باد هستند, جهت وزش باد را از مرکز به پیرامون نمودار گلباد نشان میدهند!