walden-pondعمومی ترین راهی که از آن طریق الیاف آزبست وارد بدن می شوند تنفس است.در حقیقت آزبست شامل موادی است که عموما مضر نیستند الا اینکه بصورت غبار یا الیاف وارد هوا شوند و از آنجا با بلع یا تنفس وارد بدن شوند.خیلی از الیاف در غشای مخاطی گلو و بینی گیر می افتند و حذف می گردند ولی بعضی از آن ها به اعماق ریه می روند یا در صورت بلع وارد جهاز هاضمه می گردند.الیافی که در بدن گیر می افتند سبب مشکلات تندرستی می گردند.

هر موجود زنده ای با جهان اطراف خویش در تعامل است.حیوانات همانند انسان باید بخورند,بیاشامند و نفس بکشند تا انرژی و مواد مغذی را بدست بیاورند و گیاهان همانند درختان مواد مغذی را از زمین می گیرند و از طریق فتوسنتز غذا تولید می کنند.از طریق چنین فرآیندهایی است که موجودات زنده مواد شیمیایی را از محیط اطراف می گیرند و می توانند مواد زاید را به محیط زیست پس بدهند.