walden-pond

comtobe 

گلباد( کد 0414)
گلباد اصطلاحی در هواشناسی است که جهت و سرعت وزش باد را نشان می دهد!آنچه در زمینه گلباد حائز اهمیت و ارزش است این است که نه تنها مردم عادی که برخی از کارشناسان و صاحب نظران نیز به اشتباه گمان دارند که خطوطی که مرکز گلباد را به پیرامون آن وصل می کنند و نشان دهنده جهت وزش باد هستند, جهت وزش باد را از مرکز به پیرامون نمودار گلباد نشان میدهند!