چاپ
بازدید: 558

خودکنترلی و HACCP مترادف نیستند.
مفهوم خودکنترلی اهمیت گسترده تری دارد و از مسئولیت اپراتور بخش غذا در موضوعات بهداشت و ایمنی غذایی نشات گرفته و با الزام تحت کنترل گرفتن تولیدات او در ارتباط است. خودکنترلی الزام تمام اپراتورهایی است که در هر سطحی در زنجیره غذایی واقع شده اند.


HACCP (آنالیز خطر و کنترل نقاط بحرانی) به جای سیستمی است که اجازه خودکنترلی اعمالی در یک راه سازمان یافته و مقایسه ای را می دهد. آن فقط برای اپراتورهای بخش فراتر از مقدماتی الزامی است.HACCP یک وسیله کمک کننده است و به اپراتور بخش غذا کمک می کند که به سطوحی بالاتر از ایمنی و سلامت غذایی دست یابد.
7 اصل وجود دارد که پیچیدگی های یک پلان HACCP را شامل حال خود نموده است.
شناسایی هر خطر قابل پیشگیری، قابل حذف یا قابل کاهش
شناسایی نقاط کنترل بحرانی در فازهایی که پیشگیری، حذف یا کاهش خطر محتمل است.
تعیین این نقاط کنترل بحرانی، محدوده های بحرانی که قابل پذیرش را از غیر قابل پذیرش جدا می کنند.
تعیین و انجام رویه های نظارت موثر در نقاط کنترل بحرانی
تعیین عملکردهای تصحیحی و اصلاحی در مواقعی که یک نقطه بحرانی تحت کنترل نیست.
تعیین رویه های اعمالی برای عملکرد موثر رویه های پذیرفته شده
تعیین اسناد و مدارک مناسب با طبیعت و اندازه مرکز تجاری مرتبط با غذا
اپراتورهای بخش غذا باید از محصولاتی استفاده کنند که با استاندارد HACCP سازگار است. ان ها باید رد هر ناپاکی و ارگانیزم باکتریایی که می توانند در ابزار و پلان های کاری باقی بمانند پاک نمایند.
موسسه بهسازی ملی یک سازمان غیر انتفاعی در ایالات متحده است که با ایمنی تندرستی عمومی و حفاظت از محیط زیست مرتبط می باشد. علاوه بر دیگر چیزها، این موسسه به محصولات مورد استفاده ای که در تماس با غذا، هوا و آب مضر نیستند جایزه می دهد. علاوه بر کارآیی محصول، طرح بی عیب و نقص و ساخت کامل و ایمنی محصولات مورد ارزیابی قرار می گیرند.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.