walden-pondچک لیست خودکنترلی و ارتقا کیفیت بهداشتی رستوران
تاریخ:
آدرس مکان:


یک بخش حیاتی از کنترل هدررفت، بررسی و حذف یا تصحیح فعالیت های ناایمن یا شرایط غیر بهداشتی قبل از وقوع هدررفت است. این چک لیست به شما وسیله ای برای شناسایی بعضی از جاهایی که ممکن است نیازمند توجه باشند می دهد. "خیر" به معنی این است که عملکرد تصحیحی ممکن است مورد نیاز باشد. این فرم بررسی باید حداقل هر سه ماه یکبار کامل گردد. چک لیست باید توسط سطوح مختلف مدیریتی مرور شود تا اطمینان حاصل گردد که شرایط و فعالیت های ناایمن اصلاح می گردند و فعالیت های سلسله مراتبی برای مشاهده انجام تصحیحات منتهی به هدف جدول بندی می شوند. در آنسوی شناسایی های صورت گرفته توسط این چک لیست، اندازه گیری های اضافی ممکن است مورد نیاز باشند.

restu1
restu2

restu3

restu4

 

 restu5
restu6

restu7

restu8

restu9

restu10

restu11 

توصیه ها:
شرح شرایط ویژه ای که تصحیح می شوند:

 

 

 

 

این چک لیست تنها به قصد یک یادآوری تهیه شده است و تنها به عنوان راهنمایی برای کمک به مدیران مسئول در فراهم آوردن محیط زیست ایمن پیشنهاد گردیده است. این چک لیست تمام شرایط خطرناک محتمل و یا عملکردهای نا ایمن که ممکن است وجود داشته باشند را تحت پوشش قرار نمی دهد. دیگر عملکردهای ناایمن و یا شرایط خطرناک نیز باید مورد توجه قرار گرفته و عملکردهای تصحیحی صورت پذیرند.

 

بازرسی شده توسط : تصحیحات صورت گرفته توسط:
تاریخ: تاریخ:
گزارش شرایط ناایمن
این فرم برای استفاده توسط هر سطحی از مدیریت و کارکنان طراحی شده است. مدیریت می تواند از این فرم برای بازرسی های معمول رستوران و شناسایی جاهای مشکل دار که نیاز به توجه فوری دارند، بهره گیری نماید. کارکنان تشویق می شوند که از این فرم برای گزارش شرایط ناایمن به مدیریت استفاده کنند.
تاریخ: زمان:
موقعیت/فضا
خطر/ مشکل

 

ثبت شده توسط: تلفن:
آدرس:
فقط برای استفاده مدیریتی
نیاز به تعمیر/ تصحیح:

 

 

 

دائمی
موقتی
بررسی شده توسط: تاریخ:

پر کردن و بازگشت به بخش گزارش
تاریخ شرایط بازرسی شده:
تاریخ شروع کار:
تاریخ اتمام کار:
عملکرد انجام نشده:
مرور شده توسط: تاریخ:

چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار یوم راشین" با صرف هزینه ای معقول تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.