walden-pondمن در یک برنامه آموزش آشپزی شرکت داشتم و در حال یاد گرفتن اینکه چطور مربا درست کنم بودم.آموزش دهنده از ظرف تماما مسی استفاده می کرد که بیشتر در ظروف نگهداری مربا و آب نبات به کار گرفته می شود.یکی از حاضرین پرسید که چرا ظرف پوشش قلع ندارد که این روزها به دلیل اینکه مس برای سلامتی افراد خوب نیست زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.یاددهنده مطمئن نبود اما از قابلیت انتقال خوب و آسان حرارتی مس آگاه بود.پس من شروع به جستجو کردم تا شاید چیزی پیدا کنم که در درست کردن مربا مورد استفاده قرار گرفته و در عین حال سالمتر از مس شناخته شود.

بگذارید کیک جا بیفتد.آرد پخته نشده ممکن است مسبب اشرشیا کلی باشد.
نکات کلیدی ماجرا
در سال 2016 و از میان 24 ایالتی که در آن ها اشرشیا کلی شایع بود 63 مورد آلودگی به آرد نسبت داده شد.