walden-pondیکی از بزرگترین مشکلات بازرسان بهداشت این است که به سختی قادرند مسئولین و دست اندرکاران تهیه و تولید و توزیع مواد غذایی را مجاب نمایند که به بر تن کردن روپوش سفید و یا دست پایین رنگ روشن بر تن پرسنل خویش تن بدهند! این در حالی است که معمولا علاوه بر مدیران و روسا , کارمندان بانک ها و کارکنان شرکت های هواپیمایی نیز مشکل چندانی با پوشیدن روپوشی که موجب تمیز ایشان از مشتری ها و دیگران شود ندارند!