walden-pondاگر بالای غذا خورده می شود,پایین آن ظرف ها را کثیف می کند.اگر شما نمی خواهید غذایتان را در ظروف کاغذی میل کنید, مجبورید آن ها را بشویید.اگر ظروف را با برنامه بشویید,دقایق و نه ساعاتی را به این کار اختصاص خواهید داد.قطعا این خبر خوبی برای شماست.

در دنیای امروز تب مالت عمومی ترین بیماری باکتریایی است که می تواند از حیوان به انسان سرایت نماید.مهمترین مسیر انتقال بیماری مصرف شیر خام یا پنیر درست شده از شیر خام یا –با وقوعی کمتر-مصرف گوشت خام است.