walden-pondاگر مدیریت یک مرکز تهیه ,توزیع و عرضه مواد غذایی را بر عهده دارید و یا در چنین مرکزی کار می کنید باید برایتان مهم باشد که بدانید چه کسانی نیاز به آموزش دارند و کدام ها باید کارت بهداشت داشته باشند.پاسخ این دو سوال را به نقل از می آوریم:

بالاخره پس از مدت ها کشمکش وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی عملی نمودن طرح خوداظهاری بهداشتی برای اصناف را از حالت اختیاری خارج نموده و آن را بصورت اجباری درآورد.