walden-pondبگذارید کیک جا بیفتد.آرد پخته نشده ممکن است مسبب اشرشیا کلی باشد.
نکات کلیدی ماجرا
در سال 2016 و از میان 24 ایالتی که در آن ها اشرشیا کلی شایع بود 63 مورد آلودگی به آرد نسبت داده شد.

زمان های زیر بر پایه درجه حرارت صفر درجه فارنهایت یا پایین تر فریزر می باشد.ذخیره سازی و خوردن غذاهای فریز شده که از زمان های زیر بیشتر مانده باشند خطرناک نیست اما طعم و ترکیب غذاها شروع به کاهش کیفیت خواهد نمود: