walden-pondروش درست شستشوی دست ها را می توان در اشکال زیر مشاهده نمود:

دستورالعمل شستشوی سطوح, ظروف,ابزار و تجهیزات
مراحل شستشوی ظروف به شرح زیر می باشد:
مرحله یک-جدا کردن و پاک کردن باقیمانده ماده غذایی
مرحله دو-شستشو با دترجنت(حداقل دمای آب 45 درجه سلسیوس)