walden-pondاگر مدیریت یک مرکز تهیه ,توزیع و عرضه مواد غذایی را بر عهده دارید و یا در چنین مرکزی کار می کنید باید برایتان مهم باشد که بدانید چه کسانی نیاز به استفاده از روپوش و کلاه دارند و کدام ها باید در حین کار دست های خود را با دستکش بپوشانند. پاسخ این دو سوال را به نقل از راهنمای بهداشت محیط صنوف تهیه شده توسط وزارت بهداشت,درمان و آموزش پزشکی برایتان می آوریم:

اگر مدیریت یک مرکز تهیه ,توزیع و عرضه مواد غذایی را بر عهده دارید و یا در چنین مرکزی کار می کنید باید برایتان مهم باشد که بدانید چه کسانی نیاز به آموزش دارند و کدام ها باید کارت بهداشت داشته باشند.پاسخ این دو سوال را به نقل از می آوریم: