چاپ

اگر سازمان, اداره یا شرکت دارای بار کاغذ زیاد هستید و مایلید جمع آوری و دفع پسماندهای کاغذی خود را با مراعات اصول بهداشتی و به گونه ای انجام دهید که از این کار سود اقتصادی هم ببرید می توانید با شماره 09122039437 تماس حاصل نمایید.