walden-pondقابل توجه مدیران ساختمان های مسکونی,اداری و تجاری
شاید برای اهالی ساکن در خانه های ویلایی نصرفد که زباله های تر و خشک خود را جدا کنند و یا بدتر از آن به جداسازی زباله های خشک خود اقدام نمایند!با این حال اگر ساکنین مجتمع های مسکونی,اداری و تجاری نسبت به جداسازی زباله های تر و خشک خویش اقدام نموده و تفکیک زباله های خشک خود را انجام دهند,سرایدار ساختمان را منتفع خواهند نمود و همین انتفاع او را ترغیب خواهد کرد که با جان و دل بیشتری به انجام وظایف محوله بپردازد!

چگونگی این تفکیک را ما آموزش خواهیم داد و در این مشاوره پولی هم نخواهیم گرفت زیرا دستمزد ما بخشی از سودی خواهد بود که عاید سرایدار ساختمان می شود.با این حساب جدا به پیشنهاد ما که هم برای ما,هم برای سرایدار ساختمان و هم برای اهالی ساکن در ساختمان منفعت دارد و هیچ کدام از سه گروه یاد شده را خیلی به دردسر نمی اندازد فکر کنید و اگر تمایل داشتید با شماره 09122039437 تماس حاصل فرمایید!
یک بار دیگر سودهای حاصله توسط اهالی ساختمان,سرایدار و ما را متذکر می شویم تا شاید راحت تر بتوانید تصمیم بگیرید که بهتر است روی کمک ما حساب نمایید و یا شایسته تر است که بی خیال ما گردید:
الف-اهالی ساختمان محله ای پاک تر و تمیز تر خواهند داشت که در آن نه از زباله دزدی که در جستجوی زباله های خشک,زباله های تر را در محیط پخش و پلا می کند خبری هست و نه از سر ریز زباله ها که به جلب توجه موش و مگس و به ویژه در فصول گرم سال می انجامد!ساکنین خیلی اقتصادی حتی می توانند روی دریافت درصدی از سود حاصله از تفکیک زباله ها هم حساب کنند.
ب-سرایدار ساختمان می تواند با فروش مواد بازیافتی سودی به دست آورد که به زدن یکی از زخم های زندگیش خواهد خورد.
ج-ما بخشی از سود حاصله توسط سرایدار را دشت خواهیم کرد و در قبال آن هم آموزش سرایدار که چه کند تا کمتر به دردسر بیفتد را بر عهده خواهیم گرفت و هم جوابگوی شکایت های اهالی ساختمان که این چه وضعی است که برایمان درست کرده اند خواهیم بود!