walden-pondقطعا خیلی از شما در باره کودسازی از زباله یا کمپوست چیزهایی شنیده اید!شاید برخی از شما در باره این که میتوان از فضولات حیوانی نیز کود تهیه کرد,چیزهایی می دانید!(درست است که کودهای حیوانی,کودهای بسیار خوبی به حساب می آیند,اما آنها به علت آلودگی های بالقوه ای که دارند نباید قبل از طی فرآیندهایی که آنها را از آلودگیهایشان می زداید به مصرف گیاهان و مواد کشاورزی برسند!)

با همه این تفاصیل بعید است بدانید که از میان فضولات حیوانی,فضولات اسب بهترین فضولاتی است که می تواند در تهیه کمپوست مورد استفاده قرار گیرد!این امر به این علت است که از مهمترین عواملی که در تبدیل فضولات حیوانی به کمپوست نقش دارد نسبت کربن به ازت است که می باید در محدوده 30 به یک باشد!

طراحی تصفیه خانه های فاضلاب با در اختیار داشتن مبانی و مفروضات-که همان مشخصات کمی و کیفی هستند-آغاز می شود!برخی از این مشخصات , کمیت و یا به عبارتی میزان فاضلاب های تولیدی هستند که ظرفیت تصفیه خانه را تعیین می کنند و مثلا بیانگر این هستند که تصفیه خانه در هنگام بهره برداری قادر به تصفیه 200 متر مکعب فاضلاب تولیدی روزانه است!و بعضی دیگر از این مشخصات کیفیت فاضلاب هایی است که قرار است تصفیه شوند و مثلا BOD و TSS در مورد فاضلاب های شهری هستند و آرسنیک در مورد صنایعی که در تولیدات خود عمدتا از آرسنیک استفاده می کنند!