walden-pondکمپوست ساز خانگی اکلین, ساخت کشور هنگ کنگ بوده و می تواند علاوه بر ساخت و تولید کودآلی, زباله های تولیدی تر منازل و ادارات(به ویژه آشپزخانه ها) را از بین ببرد(البته فرایند تبدیلی است و مواد حذف شده به مواد ارزشمندی که قابلیت استفاده توسط محصولات کشاورزی و گیاهان را دارند تبدیل می شوند.

واحدهای بیوگاز آزمایشگاهی می توانند در مدارس و دانشکده ها و واحدهای آزمایشگاهی و تحقیقاتی که مایلند قابلیت ایجاد گاز مواد و ترکیبات مختلف را تعیین مقدار نمایند مورد استفاده قرار می گیرد.
در شکل زیر شماتیک یک واحد پایلوت بیوگاز آزمایشگاهی قابل مشاهده است.