walden-pondاستفاده از فضولات در کود آلی به منظور داشتن یک باغ سالم
کودی که به درستی استفاده شود، استفاده زیادی برای باغ و باغچه دارد. این کود غنی از مواد مغذی است و نیتروژن و فسفر دارد. این کود مواد آلی به خاک اضافه می کند. اینکه چطور استفاده شود وابستگی به نوع کود و نوع و سن گیاه دارد. کود می تواند مستقیما برای بسترهای تثبیت شده استفاده شود، با کمپوست مخلوط گردد، قبل از نشا داخل خاک حفر گردد یا بصورت چای مایع کود مورد مصرف قرار گیرد.

پتانسیل استفاده از بیوگاز در استان های مختلف کشور
بیوگاز به شدت وابسته به درجه حرارت است و بنابراین در استان های گرمتر بیش از استان های سردتر قابلیت تولید و استفاده دارد. از آنجا که در جهت تولید و مصرف بیوگاز, زمستان فصل بحرانی محسوب می شود و بیوگازی که در زمستان خوب تولید شود در سایر فصول هم بخوبی قابلیت تولید دارد میانگین درجه حرارت زمستانه به عنوان پایه ای برای قابلیت تولید و مصرف بیوگاز در نظر گرفته می شود.