walden-pondاندازه گذاری واحد بیوگاز بر پایه سه پارامتر ذیل صورت می گیرد:
تغذیه روزانه
زمان ماند و
حجم هاضم

برای تعیین اندازه واحدهای بیوگاز خانگی نیاز به این است که علاوه بر نیاز گازی, میزان مصرف گاز لوازم گاز سوز نیز تعیین مقدار گردد.