walden-pondانتخابات مکانی
مکان آفتاب گیر باز برای بدست آوردن حداکثر کارآمدی واحد بیوگاز انتخاب نمایید.
دستگاه را می توان بالای زمین کارگذاری نمود.

سیما:
دارای قالب یک تکه
آماده استفاده، کارگذاری و نگهداری آسان
تامین شده برای شرایط مسافرت