walden-pondاگر مایلید حدود قیمت پس ماندهای خشک که به قصد فروش تحویل غرفه های بازیافت می دهید را بدانید می توانید از قیمت های نمونه زیر استفاده نمایید:

قیمت پسماندهای خشک دم دستی(جدید)

DAM6
645 ریال

DAM7
315 ریال

DAM8
378 ریال

DAM9
210 ریال

DAM10
105 ریال