walden-pondواحد بیوگاز خانگی ساخت پیچیده ای ندارد و می توان آن را براحتی و با مد نظر قرار دادن ملاحظاتی درست کرده و مورد استفاده قرار داد.در زیر شکل یک

واحد بیوگاز خانگی که در دیگر کشورها مورد استفاده دارد به تصویر کشیده شده است.

BIOGAS