walden-pondاگر دستتان به دهانتان می رسد و از طرفی حوصله اینکه هر روز زباله های تر خود را تا مخزن زباله ببرید ندارید پیشنهاد خوبی برایتان داریم.دستگاه کمپوست ساز خانگی از این نظر که علاوه بر مورد یاد شده می تواند کود کمپوست* تولید کرده و مانع از دور ریخته شدن سرمایه های ملی شود بخوبی نظر دوستداران محیط زیست را جلب کرده و می تواند کاملا مورد استفاده شما نیز قرار گیرد.این دستگاه در ظرفیت های 80 کیلوگرم در روز تا 1.5 تن در روز تولید شده و بنا براین علاوه بر امکان استفاده توسط خانوارها,امکان به کار گیری توسط مجتمع های بزرگ و شهرک های مسکونی را دارد.از این گذشته در واحدهای آپارتمانی امکان اینکه با مشارکت دو واحد و یا بیشتر هزینه دستگاه بین استفاده کنندگان سر شکن شود وجود دارد


کوچکترین دستگاه کمپوست ساز خانگی سی میلیون ریال قیمت دارد و به طور طبیعی قیمت دستگاهها با افزایش ظرفیت آن ها بیشتر می شود.

COMPOSTMAKER