walden-pondفرآیند تخمیر بسته در برابر فرایند تخمیر مستمر
مشابهت ها و تفاوت ها
یک جدول مقایسه
هر دو فرآیندهای بسته و مستمر فرآیندهایی هستند که برگرفته از روش های تخمیر صنعتی بوده و بیومس های میکروبی یا متابولیت ها را تولید می نمایند.


تخمیر بسته:در اینجا تخمیر کننده ابتدا با مواد خام پر می شود(منبع کربنی) سپس میکروب ها اضافه شده و اجازه داده می شود تا مواد خام تحت شرایط بهینه هوادهی و پی اچ بهینه تخمیر گردند.محصولات تا زمانی که تخمیر به پایان برسد در تخمیر کننده باقی می مانند.بعد از تخمیر، محصولات استخراج شده و تخمیر کننده قبل از دور بعدی تمیز شده و استرلیزه می گردد.بنابراین فرآیند تخمیر در بسته های جداگانه انجام می شود.
تخمیر مستمر:در این فرآیند توسط افزودن بستر در فواصل منظم، نرخ رشد تصاعدی میکروب ها در تخمیر کننده برای مدت طولانی نگهداری می شود.متابولیت یا محصول تخمیر از سرریز تخمیر کننده بیرون برده می شود.بنابراین غیر مشابه با تخمیر بسته، در تخمیر مستمر، فرآیند تخمیر در فواصل بینابین هرگز متوقف نمی شود وبا اضافه کردن مواد مغذی و برداشت متابولیت ها در فواصل منظم برای دوره طولانی زمانی ادامه می یابد.
متن زیر شباهت ها و اختلافات بین فرآیند تخمیر بسته و فرآیند تخمیر مستمر را در یک جدول مقایسه نشان می دهد.
شباهت های بین روش های تخمیر کشت بسته و کشت مستمر
هر دو روش های تخمیر صنعتی تولید در مقیاس بزرگ می باشند.
هر دو تحت شرایط کنترل شده زیست محیطی صورت گرفته و پیش می روند.
اجزای مکانیکی تخمیر کننده تقریبا در هر دو نوع مشابه می باشد.
اختلاف بین فرآِیند تخمیر بسته و فرآیند تخمیر مستمر

 JADCOM
اگر مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید لطفا اینجا را کلیک کنید.