walden-pondاستفاده از مایع به عنوان مغذی و کود
1-مقدمه
گاز سوختنی یا متان محصول اصلی سیستم بیوگاز است و مایع هضم شده محصول جانبی سیستم می باشد.باید واقعا متوجه این نکته بود که محصول در حوزه انرژی های نادر قرار می گیرد.مایع حاصله، اگر اهمیت بیشتری نداشته باشد، به همان اندازه مهم است، زیرا محتویات بالای انرژی داشته و با استفاده تحت عناوین کود، حالت دهنده خاک و تغذیه احشام، خوک و ماهی استفاده های چندگانه دارد.


ما در اینجا بر آنیم که شما بتوانید با پایان مطالعه متن:
ارزش محتویات غذایی مایع هضم شده به طریق بی هوازی را برای نگهداری حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصول توضیح دهید.
روش های مختلف بهره مندی از مایع برای تولید محصول را برشمارید.
نقش مایع به عنوان مکمل جزیی مرتبط با حیوانات، ماکیان و ماهی را توضیح دهید.
2-رابطه داخلی فناوری بیوگاز و کشاورزی
بیش از 90 درصد جمعیت نپال به کشاورزی مشغولند.لذا هر فناوری که روی کشاورزی تاثیر گذارد یا از کشاورزی تاثیر بگیرد تنها دغدغه استفاده کنندگان از بیوگاز نبوده و کل جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محصولات جانبی کشاورزی که اساسا زایدات حیوانی و پسماندهای گیاهی هستند ورودی های اولیه واحدهای بیوگاز می باشند.مایع بیوگاز به عنوان یکی از خروجی های بیوگاز می تواند به سیستم کشاورزی برگردد.کاربرد صحیح مایع به عنوان کود کشاورزی تولید محصول را افزایش می دهد و این امر به علت محتویات بالای مواد مغذی خاک، هورمون های رشد و آنزیم ها صورت می گیرد.مایع خشک شده همچنین می تواند با ایمنی به عنوان به عنوان بخشی از کنسانتره های غذایی حیوانی و ماهی مورد استفاده واقع گردد.به علاوه، پردازش مایع، همچنین، ارزش غذایی علوفه کم پروتئین دام را در هنگامی که مایع هضم شده، در زنجیره غذایی محصولات غذایی و حیوانات قرار می گیرد افزایش داده و منجر به ازدیاد اساسی درآمد کشاورزی می گردد.
این رابطه بسته بین بیوگاز و کشاورزی می تواند دلالت بر طبیعت "محیط زیست دوست" فناوری نشان داده شده در نمودار شماره یک باشد.

SLUR1
نمودار شماره یک-رابطه بین بیوگاز و کشاورزی در یک خانواده ساکن در مزرعه
3-محدودیت های استفاده از کود شیمیایی
جدول یک نشان دهنده کمیت مواد مغذی خاک است که بر حسب کیلوگرم بر هکتار در کشت های ذرت، برنج و گندم حذف شده است(تجربه بدست آمده در نپال در 1987)
جدول شماره یک-افت مواد مغذی خاک در سیستم ذرت، برنج و گندم
SLUR2

در شرایط جاری تخمین زده شده است که سطوح برنج، گندم و ذرت سالانه 700000 تن مواد مغذی خاک را از بین می برند.با گسترش سطوح تحت واریته های بهبود یافته و محصولات با محصول بالا، انتظار می رود که در آینده شاهد نرخ های تخلیه بیشتر مواد مغذی خاک هم باشیم.
نرخ جاری استفاده از کودهای کشاورزی کشور فقط حدود 10 درصد مواد مغذی خاکی است که سالانه از میان می رود.با کاهش تمایل مشاهده شده در نرخ کاربرد فضولات مزرعه، خاک ها بیش از 70 درصد مواد مغذی خود که در کشت محصولات کشاورزی سالانه از دست می دهند را بازسازی نمی کنند.بنابراین، حاصلخیزی خاک به سبب استمرار بهره برداری بیش از حد از میان خواهد رفت یا دست کم کاهش خواهد یافت.
در اوایل 1960، تولید محصولات عمده همانند برنج، گندم و سیب زمینی در نپال از تمام کشورهای دیگر آسیای جنوبی بیشتر بود.در اوایل 1990، تولید متوسط ملی این محصولات به میزان قابل ملاحظه ای کمتر شد و این به سبب کاهش قابل ملاحظه محتویات مغذی خاک در نپال و نرخ بالاتر رشد کشاورزی در دیگر کشورها بود.در طی دهه های 1981 تا 1991 ، دسترسی به غلات در ازای هر نفر تا 0.02 درصد کاهش یافت.جدا از 75 بخش، 41 بخش جدید وجود دارد که دچار کسری موازنه غذایی می باشند.این، یکی از عوامل ریشه ای فقر در کشور نپال می باشد.
با ایجاد فشار ناشی از نیاز به مواد غذایی جمعیت های در حال رشد و کاهش حاصلخیزی زمین های کشاورزی، زمین های زیادی زیر کشت قرار گرفتند.مشاهدات و دیتاهای 1992 گواه این است که احتمالا کشاورزی به زمین های جدید گسترش خواهد یافت و در این مورد زمین های جنگلی باقیمانده، که به حد کافی از میان رفته اند، مستثنی خواهند بود.بنابراین، کود وسیله افزایش محصولات کشاورزی شده است.سطح موجود کاربرد مواد مغذی درزمین های زیر کشت حدودا 25 کیلوگرم در هکتار است که حدود یک چهارم بنگلادش و ده درصد چین می باشد.نرخ های کاربرد بسیار بیشتر مورد استفاده در کشورهای همسایه مزیت استفاده از کود را نشان می دهد.
در 1994، دولت به ترتیب 300 میلیون و 50 میلیون روپیه را به قیمت و یارانه حمل و نقل اختصاص داد.حذف یارانه حمل و نقل، استفاده از کود را در عمل بی اثر خواهد نمود.در تپه های دوردست، مقدار کود انتقال یافته وابسته به سطح یارانه حمل و نقل می باشد.برای نپال کاربرد اقتصادی افزایش سطح موجود مصرف کود از نرخ موجود کمتر از 25 کیلوگرم در هکتار تا 152 کیلوگرم در هکتار، که توسط طرح پرسپکتیو کشاورزی گمانه زنی شده است، آشکار است، زیرا این سرزمین کسری تجاری بالا داشته و کودهای شیمیایی آن وارداتی می باشند.
عمومی ترین کودهای مصرفی نپال اوره(46:0:0) و فسفات دیامونیم(DAP.18:46:0) می باشند.در 1992 الی 1993 قیمت DAP تا حدود 66 درصد و قیمت پتاس تا حدود 293 درصد و قیمت اوره تا حدود 9 درصد افزایش یافت.برای کودهای شیمیایی غیر از اوره مقدار مختصری یارانه در نظر گرفته شد.با افزایش 12 درصدی مصرف کود، توانایی دولت در فراهم کردن یارانه از این هم پایین تر خواهد رفت.
حتی در سطح پایین تر از 25 کیلوگرم در هکتار، کشاورزان بیشتر و بیشتری مشکل استمرار استفاده از کودهای شیمیایی را خواهند داشت زیرا:الف-افزایش قیمت به نسبت افزایش درآمد کشاورزی بیشتر خواهد شد.ب-عدم دسترسی به کودهای شیمیایی مورد نیاز از لحاظ کیفیت و شکل مطلوب در زمان لازم.
هنوز در نپال یک کارخانه کود وجود ندارد.یک مطالعه نشان داده است که ساخت کارخانه با ظرفیت کمتر از 270 هزار تن متریک در سال فاقد توجیه اقتصادی می باشد.محدودیت دیگر، کسری رایج منبع تولید برق است.نیاز به برق فراوان، تولیدات کارخانه را با محدودیت روبرو خواهد ساخت.علاوه بر این، نرخ بالای ترافیک برق در شرایط موجود به اندازه ای است که کارخانه را از لحاظ مالی با مشکل مواجه خواهد نمود.
سازمان ورودی های کشاورزی با شبکه توزیع پخش شده در سراسر کشور عامل اساسی خرید و توزیع کودهای شیمیایی می باشد.با این حال و به رغم وجود شبکه گسترده با بیش از 70 اداره توزیع، امکان توزیع به موقع در جاهای مورد نیاز وجود ندارد.در بعضی موارد، ورود کودهای کم کیفیت هم گزارش شده است.
تخریب پیشرونده پوشش های جنگلی تاثیر مستقیم در جمعیت احشام داشته و بنابراین جمعیت فضولات حیوانی متاثر سبب کاهش دسترسی به کود آلی می گردد.در این متن، بیوگاز به عنوان یکی از روش های اجرایی حفاظت از جنگل ها شناخته می شود.استفاده از بیوگاز مانع از سوزاندن فضولات حیوانی می شود که در صورت استفاده دیگر می توانستند جهت حاصلخیز نمودن خاک وارد عمل شوند.یک متر مکعب بیوگاز معادل 5 کیلوگرم سوخت جنگلی یا 9 کیلوگرم زایدات کشاورزی یا 10 کیلوگرم کیک فضولات حیوانی(کود) می باشد.
به خاطر افت مستمر هوموس و ریز مغذی ها، استفاده مستمر از کود شیمیایی تنها بدون اضافه کردن فضولات آلی(کود آلی) اثر تخریبی اساسی در طولانی مدت روی کیفیت خاک دارد.
شرح بالا ما را به این نتیجه می رساند که اعتماد تنها به کود شیمیایی به توسعه پایدار کشاورزی نپال منجر نخواهد گردید.
4-کود آلی
کشاورزی متوسط نپال توسط زمین های کوچک حدود 0.2 هکتاری و کشاورزی جامع با چند راس پرنده و حیوان، به قرار نشان داده شده در جدول شماره 2 مشخص می گردد.
جدول شماره 2
درصد ناحیه ای خانه هایی که حیوانات و پرنده ها را نگهداری می کنند، 1991-92
SLUR3

سه چهارم خانه های نپال احشام و نیمی از ان ها بوفالو، بز و ماکیان پرورش می دهند.حدود دو سوم صاحبان احشام(بطور کلی) کمتر از یک هکتار زمین دارند(نمونه ملی آماری کشاورزی نپال در سال های 91 تا 92) این موقعیت، تولید کود آلی در سطح خانگی را برای تولید فزاینده کشاورزی از طریق استفاده افزایش یافته کود آلی تسهیل خواهد نمود.بیوگاز از استراتژی ممانعت از سوزاندن زایدات کشاورزی و حیوانی برای برآورده کردن نیازهای انرژی خانگی و فراهم کردن مایع غنی از مواد مغذی خاک ها و حیوانات، حمایت می کند.
5-اهمیت مایع برای توالید محصول
مواد آلی نقش مهمی را بازی می کنند، زیرا آن ها تاثیرات مهمی بر روی فراهم کردن مواد مغذی گیاهی، افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی، بهبود تجمع خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، تثبیت محتویات هیومیک آن و افزایش ظرفیت نگهداری آب آن دارند.اضافات آلی خاک از فعالیت های بیولوژیکی حمایت کرده و همچنین پاتوژن های ریشه را کنترل می کنند.مایع بیوگاز در قیاس با فضولات حیوانی، کود آلی کیفیت بالا دارد.اینکه مایع هضم شده مواد مغذی بیشتر دارد به خاطر این است که مواد مغذی فضولات مزرعه توسط تبخیر(به ویژه نیتروژن) به سبب مجاورت با خورشید(گرما) و همچنین نشت کاهش پیدا می کند.
کشاورز نیاز به استفاده از کود شیمیایی برای افزایش تولید محصول دارد.با این حال، اگر فقط کود معدنی به طور مستمر به خاک اضافه شود و کود آلی اضافه نشود، حاصلخیزی زمین کاهش خواهد یافت.از طرف دیگر، اگر فقط کود آلی به خاک اضافه شود، افزایش مطلوب تولید محصول نائل نخواهد شد.آثار حاصلخیزی در نپال و هر جای دیگری از طریق کاربرد ترکیب کودهای آلی و شیمیایی به وقوع خواهد پیوست.
در کشورهایی که فناوری بیوگاز کاملا توسعه یافته است، برای نمونه در چین، شواهد حاکی از آن است که حاصلخیزی زمین کشاورزی با استفاده از مایع تولیدی از واحد بیوگاز به گستره چشمگیری افزایش می یابد.در نپال نیز، اگر بخوبی مدیریت شود، مایع بیوگاز می تواند نقش عمده ای در تکمیل استفاده از کود شیمیایی گران قیمت و وارداتی داشته باشد.هر چند، در متن رایج نپال، تمرکز فقط بر افزایش تعداد هاضم های زیستی به منظور استفاده از گاز استوار گردیده است و توجه کمی به استفاده مناسب از مایع هضم شده به عنوان کود آلی صورت گرفته است.
6-مشخصات مایع هضم شده
تقریبا تنها 10 درصد از کل محتویات نیتروژن کود تازه بخوبی برای رشد گیاه در دسترس قرار می گیرد.بخش عمده آن ابتدا به طریقه بیولوژیکی به خاک منتقل می شود و فقط بعدا به تدریج رها می شود تا مورد استفاده گیاه قرار گیرد.وقتی فضولات تازه گاو خشک می شوند، تقریبا 30 تا 50 درصد نیتروژن در 10 روز رها می شود.این در حالی است که نیتروژن فراری از مایع هضم شده در همان دوره زمانی چیزی در محدوده 10تا 15 درصد است.بنابراین، ارزش مایع به عنوان بارورکننده، اگر مستقیما در حوزه استفاده شده و مورد استفاده گیاه قرار گیرد، بیش از وقتی است که بعد از ذخیره سازی و خشک کردن مورد استفاده قرار گیرد.
ارزش بارورکنندگی کوتاه مدت کود بعد از اینکه تحت هضم بی هوازی واقع گردید دو برابر می شود، اما تاثیرات بارورکنندگی طولانی مدت تا نصف کاهش می یابد.تحت شرایط گرمسیری(که واحدهای بیوگاز موثرترین هستند) ارزش کوتاه مدت مهمتر است، زیرا فعالیت های بیولوژیکی سریع حتی کسر کودی که به آرامی تجزیه می شود را در مدت نسبتا کوتاه تجزیه می کند.
کود گاوی شامل حدود یک درصد نیتروژن است.نیتروژن به ویژه مهم است، زیرا نقش حیاتی در تغذیه و رشد گیاه دارد.چرخه نیتروژن در طبیعت در نمودار 2 آمده است.در طی هضم بی هوازی، 25 تا 30 درصد ماده آلی تجزیه شده و بنابراین درصد نیتروژن تا 1.3 افزایش می یابد.هر چند در طی هضم بی هوازی هیچ نیتروژن جدیدی تشکیل نمی شود، 15 تا 18 درصد نیتروژن به آمونیاک تبدیل می گردد، در حالی که نیتروژن زایدات آلی که بطریقه هوازی تجزیه شده اند(لجن فعال، کمپوست) اساسا به شکل نیتریت و نیترات اکسید می شوند.شواهد فزاینده نشان می دهد که برای خیلی از زمین ها و گیاهان آبی، آمونیم از نیتروژن اکسید شده منبع ارزنده تری محسوب می گردد.آمونیم به احتمال کمتری نشت می شود و لذا متمایل تر است که برای تبادل ذراتی مثل رس و هوموس تثبیت گردد.تجارب چین نشان داده است که در قیاس با فضولات تازه، نیتروژن آمونیاکی مایع هضم شده تا 260 درصد افزایش می یابد، در حالی که در فضولات حیوانی تا 17.5 درصد کم می شود.بنابراین، مایع آمونیاک آزادتری نسبت به آنچه در فضولات کمپوست شده در دسترس است دارد.

SLUR4
نمودار 2
در نتیجه تخمیر بی هوازی، حدود 30 تا 40 درصد کربن الی حاضر در کود بصورت دی اکسید کربن و متان تجزیه می شود.باقی، باقیمانده و شامل مواد مغذی گیاهی است.مایع در صورت هضم مناسب بی بو است و جذابیتی برای مگس و یا دیگر حشرات ندارد.کسر آلی مایع ممکن است حاوی تا 30-40 درصد لیگنین، سلولز هضم نشده و مواد لیپیدی بر پایه وزن خشک باشد.باقیمانده شامل موادی (معدنی، نمک و ...) است که بدوا در مواد خام بوده اند، اما در معرض تجزیه باکتریایی قرار نگرفته اند.مقدار توده سلولی باکتریایی کم است(کمتر از 20 درصد توده سوبستره تبدیل شده به سلول) بنابراین خطر کمی برای تولید بو و ایجاد مشکلات زاد و ولد حشرات وجود دارد.
بعضی از سیماهای کلیدی واحد بیوگاز می تواند بصورت زیر خلاصه شود:
کود بیوگاز در کوتاهترین زمان محتمل آماده می شود.
به سبب تجزیه بی هوازی واحد، حداقل افت نیتروژن در مایع بیوگاز به وقوع می پیوندد.اگر فضولات انسانی(فقط مواد دفعی بدن) و ادرار احشام اضافه شود، دسترسی به نیتروژن و فسفر کود بیوگاز افزایش می یابد.
7-بهره برداری از مایع هضم شده
مشاهده شده است که استفاده از مایع هضم شده حاصلخیزی خاک را افزایش داده و رشد محصول را ازدیاد می بخشد.دیتاهای فراهم آمده از تجربیات حوزوی نشان می دهد که مایع باید با نرخ 10 تن در هکتار در زمین های آبیاری شده و با نرخ 5 تن در هکتار در کشت خشک(دیم) به کار رود.کود می تواند در ارتباط با دز معمول کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.چنین تجربه ای به نائل شدن به بازگشت بهتر حاصل از کودها، به حداقل رساندن افت کودهای حاصل از خاک و فراهم کردن مواد مغذی متعادل شده برای محصولات کمک خواهد نمود.روش های مختلف کاربرد مایع در زیر شرح داده می شوند:
7-1-کاربرد مایع به شکل مایع
مایع هضم شده می تواند مستقیما با استفاده از یک سطل یا چیزی مشابه مورد استفاده حوزه قرار گیرد.یک گزینه برای اینکار این است که مایع در کانال آبیاری تخلیه شود.با این حال باید به محدودیت های کاربرد مستقیم هم توجهی ویژه معطوف نمود.اولا باید دانست که همه کشاورزان تاسیسات آبیاری در تمام طول سال را ندارند.ثانیا، در سیستم آبشاری که آب از یک حوزه به حوزه دیگر می ریزد، مایع بطور یکنواخت در حوزه توزیع نخواهد شد.در نهایت اینکه از آنجا که مایع هضم شده یک شکل مایع است انتقال آن به مزارع واقع در جاهای دور از واحدهای بیوگاز مشکل خواهد بود.
لجن و مایع می توانند برای محصول و خاک یا از طریق پایین و یا از طریق بالا افزوده شوند.جایی که برای گیاهان در حال رشد اسپری می شوند، باید با آب به نسبت یک به یک رقیق شوند.اگر رقت صورت نگیرد، غلظت بالای آمونیاک در دسترس و فسفر محلول گنجانیده شده در مایع تاثیرات سمی برای گیاه تولید خواهد نمود.هر چند، چنین روش کاربردی هنوز در نپال تجربه نشده است.
7-2-کاربرد مایع در شکل خشک
محتویات بالای مایع موجب بروز مشکلاتی در حمل و نقل می گردد.حتی در صورت امکان استفاده بصورت مایع، کشت و کار مشکل خواهد بود.به علت چنین مشکلاتی، کشاورزان مایع را معمولا قبل از انتقال به زمین ها خشک می کنند.وقتی مایع خشک می شود، نیتروژن در دسترس که به شکل آمونیاک است از دست می رود(در اثر تبخیر) بنابراین، هنگام اعمال مایع و وفق این ملاحظه، استفاده بلافاصله می تواند راهی برای بهینه کردن نتایج باشد و لذا همواره فاکتور زمان باید مورد توجه واقع گردد.
7-3-بهره گیری از مایع برای تولید کمپوست
مشکلات مذکور در بالا با کمپوست سازی مرتفع خواهد گردید.اگر مایع با اختلاط آن با مواد آلی گوناگون خشک از قبیل برگ، بوریا، غیره کمپوست شود، مزایای زیر را خواهیم داشت:
مواد زاید خشک اطراف مزرعه و خانه روستایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
برای تولید کمپوست یک بخش مایع کافی خواهد بود تا با چهار قسمت مواد گیاهی مخلوط گردد.بنابراین، مقدار کمپوست افزایش یافته در دسترس کشاورزی واقع خواهد شد.
آب مایع به وسیله مواد خشک جذب می شود.بنابراین، کود مرطوب و له خواهد شد.کود له شده براحتی قابلیت انتقال به مزرعه را دارد.
یک دیاگرام شماتیک برای استفاده مایع در تولید کمپوست در نمودار شماره 3 نشان داده شده است.
جدول شماره 3
مواد مغذی در دسترس کود کمپوست، کود حیوانی و مایع هضم شده
SLUR5

ترتیب ایده آل حفر سه حوضچه مشابه که به نوبت پر می شوند است.اندازه این سه حوضچه باید به گونه ای باشد که در حالی که سومی پر می شود، اولی به قدر کافی خشک باشد تا کمپوست آن به مزرعه انتقال داده شود.
دسترسی مواد مغذی کود کمپوست، کود حیوانی و مایع هضم شده در جدول سه آمده است.
اضافه براین، هضم کامل فضولات گاوی در واحد بیوگاز علف هرزها و ارگانیزم هایی که گیاه را بیمار می کنند را سبب می گردد.

SLUR7
نمودار 3-استفاده از مایع در تولید کمپوست
8-اندازه حوضچه کمپوست
توصیه شده است که حداقل دو حوضچه کمپوست در کنار واحد بیوگاز ساخته شود تا هر کدام از آن ها بتواند به نوبت خالی شود.حجم حوضچه باید معادل حجم مرده هاضم بیوگاز باشد.اندازه سفارش شده حوضچه منطبق با اندازه های مختلف واحد بیوگاز در جدول 4 آمده است.
جدول 4

اندازه های توصیه شده حوضچه های کمپوست مرتبط با اندازه های واحدهای بیوگاز
SLUR6

بعضی وقت ها، محدودیت فضای تولید کمپوست وجود دارد.در چنین شرایطی، طول حوضچه می تواند با افزایش عرض کوتاهتر گردد، ولی عمق باید در محدوده 1.2 تا 1.5 باقی بماند.
9-ارزیابی کیفی کمپوست و مایع هضم شده
برای نائل شدن به حداکثر فایده حاصل از کاربرد مواد آلی، کمپوست باید بخوبی تجزیه شده و دارای کیفیت خوب باشد.استفاده از کود آلی تحت تجزیه و تبدیل به کمپوست کامل نشده(کمپوست خام یا ناکامل) باید قدغن گردد، زیرا ضرر آن از فایده اش بیشتر است.وقتی مواد تحت کمپوست به خاک اضافه می شوند، حشرات را جذب کرده و در زمانی طولانیتر(مثلا بیش از چرخه عمر محصول) قابل استفاده می گردند.این امر سبب می شود که قبل از اینکه مواد مغذی گیاهی حاضر در آن ها به شکلی تبدیل شوند که قابل جذب توسط گیاهان باشد دوره عمر محصول به سر بیاید.
قبل از استفاده از کمپوست باید دانست که آیا آن به مرحله باروری رسیده است یا نه.در عمل، کمپوست فضولات حیوانی از ظاهر آن معلوم می شود.کمپوست رسیده به رنگ قهوه ای تیره است و حال آنکه مایع هضم نشده به رنگ قهوه ای روشن است یا به سبزی می زند.وقتی کمپوست رسیده بین دو انگشت قرار داده شود، دارای قوام بوده و براحتی گرد می شود و لذا براحتی می تواند در مزرعه توزیع گردد.بطور مشابه، اگر حباب های چاله مایع هنوز بالا می آیند، مایع هنوز در حال تولید گاز است و لذا هنوز کامل نشده و نیاز به زمان ماند بیشتری دارد.
10-اثر مایع روی تولید محصول و رستنی ها
در باره اثر مایع روی رشد محصولات و رستنی ها توجه کمی صورت گرفته و مروجین و دانشمندان در به دست آوردن اطلاعات خوب کوتاهی هایی کرده اند.تجارب مقدماتی نپال گواه این حقیقت است که با کاربرد مایع می توان تولید محصول یا رستنی ها را از 10 تا 30 درصد بالا برد.نیاز به به دست آوردن تجارب حوزوی مناسب(که می تواند توسط متخصصین کشاورزی صورت گیرد) وجود دارد تا آگاهی هایی در این زمینه تولید گردد.خطوط راهنمای زیر می تواند در این رابطه کمک کننده باشد.
11-تجارب حوزوی
در متن رایج، کوشش حاصلخیز نمودن مشتمل بر رویه های زیر، در صورت نیاز همراه با برخی تغییرات، در شرایط مختلف آب و هوایی نپال، ارزش راهبری را دارد:
کنترل
کود حیوانی(رویه سنتی) به میزان 5 تا 10 تن در هکتار
مایع مرطوب به میزان 5 تا 10 تن در هکتار
مایع کمپوست شده به میزان 5 تا 10 تن در هکتار
دز توصیه شده کودهای شیمیایی
دز توصیه شده کودهای شیمیایی و مایع مرطوب به میزان 5 تا 10 تن در هکتار
دز توصیه شده کودهای شیمیایی و مایع کمپوست شده به میزان 5 تا 10 تن در هکتار
برای رسیدن به نتایج آماری، این رویه ها باید چهار بار تکرار شوند.
مطابق تجربیات چین در 1983، نتایج زیر حاصل گردیده است:
در قیاس با کنترل، کاربرد مایع هضم شده به ترتیب برنج دیررس، جو و برنج زودرس را تا 44.3 درصد، 79.8 درصد و 31 درصد افزایش خواهد داد.
در قیاس با کود حیوانی، کاربرد مایع هضم شده برنج، ذرت و گندم را به ترتیب تا 6.5، 8.9 و 15.2 درصد افزایش خواهد داد.
در قیاس با کود حیوانی، کاربرد مایع هضم شده همراه با بی کربنات آمونیم(کود شیمیایی) محصولات برنج و ذرت را به ترتیب 12.1 و 37.6 درصد ازدیاد خواهد بخشید.
نتایج چینی ها نشان داده است که مایع بیوگاز کیفیت برتر از کود حیوانی دارد.اگر مایع در ارتباط با طبیعت مناسب و دز کود شیمیایی مصرف شود، تولید محصول می تواند به میزان قابل ملاحظه ای بهبود یابد.
12-خروجی به عنوان مکمل خوراک حیوان و ماهی
در پایه های تجربی، مایع هضم شده به عنوان خوراک مکمل احشام، خوک، ماکیان و ماهی مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تشویقی حاصل از تجربیات هنوز توسط عموم مردم مورد تجربه قرار نگرفته است.زیر بخش های زیر تجربیات مختلف این حوزه را مدلل نموده است.
12-1-مایع هضم شده به عنوان خوراک حیوانات
نتایج حاصل از کشاورزی مایا در کشور فیلیپین نشان داده است که علاوه بر مواد مغذی گیاهی، مقدار قابل ملاحظه ای ویتامین B2 (بیش از 3000 میلی گرم B به ازای هر کیلوگرم لجن خشک) در فرآیند تجزیه بی هوازی ساخته می شود.تجارب صورت گرفته در باره مایع بیوگاز ثابت کرده است که این مایع 15 درصد از نیازهای تغذیه ای خوک و احشام و 50 درصد نیازهای تغذیه ای اردک را برآورده می کند(گونرسون و استاکی در 1986) لجن خشک شده می تواند جایگزین غذای احشام با بدست آوردن وزن رضایتبخش و ذخیره 50 درصد از کنسانتره های غذایی مورد استفاده گردد.تحت تخمیر بی هوازی، رشد و نمو سالمونلا کلرزیس و کلی باسیلوس متوقف خواهد شد.
با توجه به اینکه در نپال حدود یک سوم احشام گرسنه هستند، این موضوع در نپال نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.دسترسی پایین به علوفه کیفیت خوب، نتیجه حاصلخیزی پایین مراتعی است که دسترسی به آن ها محدود شده است.فقط 37 درصد مراتع جهت جمع آوری علوفه شان در دسترس هستند.بنابراین، افزودن لجن خشک به غذای احشام ارزش غذایی علوفه ضعیف در دسترس را ارتقا خواهد بخشید.
در تجربه حاصل از BRTC در چنگودای چین در 1990 ، مایع هضم شده به طریقه بی هوازی به عنوان مکمل غذایی خوک ها مورد استفاده قرار گرفت.مایع هضم شده خروجی به میزان 0.37 تا 1.12 لیتر در ازای هر کیلوگرم با غذای معمول ترکیب گردید.خوک ها با این غذا تا زمانی که وزنشان بالغ بر 90 کیلوگرم شد تغذیه کردند.خوکچه های حاصل از این تغذیه رشد سریعتری داشتند و تبدیل مواد غذایی در آن ها نسبت به گروه شاهد بیشتر بود.اثرات منفی از قبیل طعم یا کیفیت بهداشتی گوشت مورد مطالعه قرار نگرفت.موضوع مطالعه بعدی باید این باشد که مایع هضم شده باید ایمن به عنوان غذای حیوانات باشد.
12-2-مایع هضم شده به عنوان غذای ماهی
یک مطالعه مقایسه ای پرورش ماهی که فقط با مایع هضم شده جوجه تغذیه شده بود در دایره ملی حفاظت از محیط زیست نانجینگ چین در 1989 انجام شده است.نتایج نشان داد که تولید خالص ماهی برکه ها که فقط با مایع هضم شده و کود جوجه تغذیه شده بودند به ترتیب 12120 و 3412.5 کیلوگرم در هکتار بوده است.مزیت خالص، افزایش سه و نیم برابری اولی نسبت به دومی می باشد.این یک راه موثر برای افزایش نرخ بهره وری منابع مازاد و ازدیاد و توسعه بیشتر بیوگاز به عنوان سیستم جامع مناطق روستایی می باشد.
یک تجربه در مجموعه پژوهش های ماهیگیران دانشگاه کشاورزی پنجاب در لودهیانای هند انجام شده و اثرات مایع بیوگاز در بقا و رشد ماهی های کپور را نشان داد.مطالعه نشان داد که نرخ رشد ماهی های اندکی بیمار که توسط مایع هضم شده بیوگاز تغذیه شده بودند، بر حسب وزن 3.54 برابر بیشتر از گروه شاهد بودند.ثابت شد که مایع بیوگاز، ورودی بهتر برکه ماهی نسبت به کود تازه گاو می باشد، زیرا نرخ رشد ماهی کپور عمومی تغذیه شده با کود گاوی خام در مخازن فقط 1.18 تا 1.24 برابر بیش از کنترل می باشد.در مقایسه با فقط 93 درصد نرخ بقای برکه های تغذیه شده با کود خام گاوی، 100 درصد بقا در ماهی برکه های تغذیه شده با مایع بیوگاز هضم شده مشاهده گردید.
یک مدل جامع پرورش ماهی در نمودار 4 تشریح شده است.در سیستم پرورش ماهی جامع ماگور(کلاویاس باتراچوس)، ضایعات حاص از خانه اردک وطویله به عنوان کود مورد استفاده قرار می گیرند.

SLUR8
نمودار 4-یک مدل پرورش جامع ماهی
آن ممکن است مستقیما بوسیله ماهی مصرف شود و یا ممکن است از طریق زنجیره غذایی بیولوژیکی ماهی زباله، ملوسک یا کرم خاکی وارد سیستم شده و بوسیله ماهی مصرف گردد.اتاقک ماکیان بالای برکه پرورشی ساخته می شود و خانه اردک نزدیک برکه رشد و نمو و زاد و ولد واقع می گردد.غذای باقیمانده اردک ها و ماکیان مستقیما توسط ماهی ها به مصرف می رسد.مراقبت فراوان باید صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که مازاد مایع حاصل از واحد بیوگاز به داخل سیستم تخلیه نخواهد شد.در غیر این صورت، با تخلیه اکسیژن محلول، اتفاقات ناخوشایندی روی خواهد داد.
12-3-بهبود کیفیت تغذیه
بوریا با مایع بیوگاز اعمال گردید و نمونه های مورد عمل قرار گرفته برای مدت 0، 3، 6، 9، 12 و 15 روز در سیلو قرار گرفتند.یافته ها نشان داد که به علت محتویات بالای نیتروژن مایع بیوگاز، آن می تواند به عنوان منبع غنی از نیتروژن در ارتقا کیفیت تغذیه های باقیمانده محصولات و سیلو کردن علف های کم کیفیت مد نظر قرار گیرد.در طی دوره رشد، میکروب ها از نیتروژن در دسترس استفاده کرده و آن را به پروتئین های با کیفیت و اسیدهای نوکلئیک تبدیل می نمایند.بنابراین، محتویات پروتئین علوفه یا علف ها افزایش می یابد، محتویات الیاف خام کاهش قابل ملاحظه ای می یابد و قابلیت هضم کلی علوفه زیاد می شود.چنین نتایجی نشان می دهد که بهبود اساسی ارزش تغذیه ای بوریا می تواند با اعمال مایع بیوگاز صورت پذیرد.
تمام اطلاعات پیشرونده دلالت بر این دارند که هر چند از نظر بهره برداری از مایع هضم شده در تغذیه حیوانات، بعضی کشورها به پیشرفت های چشمگیری نائل آمده اند، هیچ کوششی در نپال از سوی مروجین بیوگاز صورت نگرفته و پژوهش ها و جستجوها در استفاده از مایع به عنوان ماده مغذی و کودی که پتانسیل بالایی دارد آنچنان که باید و شاید وجود خارجی ندارد.
13-استفاده های دیگر
بسیاری از تجارب گسترده صورت گرفته در چین ثابت کرده است که مایع هضم شده، وقتی به عنوان کود استفاده گردد، تاثیرات شگرفی در مقاومت گیاهان نسبت به امراض دارد.پژمردگی سیب زمینی(سودوموناس سالاناکروم)، موزاییک گل کلم و قارچ سیب زمینی از میان این امراض هستند.پس، مایع بیوگاز می تواند به عنوان آفت کش بیوشیمیایی استفاده شود.
یک سری تجربه و آنالیز راهبری شده در کشور چین در دوره سه ساله نشان می دهد که خواص مقاومتی سرد اوایل فصل نهال برنج با استغراق بذرها در مایع هضم شده بطور موثری افزایش می یابد.نرخ بقا تا 8 تا 13 درصد افزایش یافته و کیفیت نهال های افزایش یافته توسط استغراق بذرها در مایع هضم شده خیلی بیش از گروه شاهد در طی دوره بازگشت بعد از استرس درجه حرارت کم بوده است.نهال ها سریعتر جوانه می زنند، خوب رشد می کنند و در برابر بیماری مقاومت می کنند(فناوری بیوگاز در چین در 1989)
کاربرد برگی مایع رقیق شده، نرخ رشد گیاه گندم را افزایش داده ، نسبت به زیستگاه مقاومت ایجاد کرده و اندازه های دانه ها را افزایش می دهد.معلوم شده است که درازای کاربرد برگی خوشه در انگور، محصول را افزایش داده، درازای سال میوه دهی، محتویات قندی، اندازه میوه، رنگ و مقاومت در برابر بیماری های قارچی را زیاد می کند.در خیار نیز افزایش مقاومت در برابر بیماری پژمردگی دیده شده است.در هلو، رنگ میوه و رشد و نمو زود، بهتر خواهد شد.
مایع هضم شده می تواند بطور موثری گسترش و وقوع بیماری اقلیمی پنبه را کنترل نماید.آن، نرخ بیماری را با بازدهی 50 درصد برای یکسال کاهش می دهد.برای بیش از دو سال، این میزان 70 درصد بوده و افزایش تولید هم به چشم خواهد آمد.
وقتی مایع هضم شده با 30 تا 40 درصد روگور ترکیب شده و اسپری گردد، علاوه بر ذخیره هزینه ماده شیمیایی روگور، که تاثیر زیست محیطی معکوس دارد، شپشه گندم بطور موثری معالجه می شود.

بیوگاز می تواند برای ممانعت از فرایند رشد و نمو نهایی میوه ها و رستنی ها و بنابراین افزایش زمان ذخیره سازی ایمن آن ها مورد استفاده قرار گیرد.وقتی بیوگاز برای اولین بار در مخزن ذخیره، جعبه یا سطل پر می شود، شیر لوله خروجی باید به منظور خروج هوا یا گاز از ظرف تا جایی که ممکن است کاملا باز گردد.وقتی گاز مزاحم دیگر توسط بیوگاز سطل تحت فشار قرار می گیرد، شیر باید بسته شود.از این طریق، تمام آفات تخریب خواهند شد.(فناوری بیوگاز در چین در 1989)
14-طرح جلسه
SLUR9

15-مرور سوالات
چرا ماده آلی برای حاصلخیزی خاک مهم است؟
آیا کاربرد کود معدنی تنها برای حاصلخیزی خاک و تولید محصول مفید است؟
نقش مایع هضم شده را در کاهش جنگل زدایی و افزایش تولید محصول شرح دهید
روش های مختلف کاربرد مایع را بشمارید
اهمیت استفاده از مایع هضم شده در تغذیه حیوانات و ماهی کدام است؟
چه پژوهش ها و جستجوهایی در نپال لازم است تا از خروجی استفاده شایان توجهی به عمل بیاید؟
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ نمایید، لطفا اینجا را کلیک کنید.