walden-pondچقدر گاز داخل سیلندر گاز تحت فشار وجود دارد!؟
سیلندر گاز نفت مایع(LPG) با این مشخصات را در نظر بگیرید:
LPG داخل سیلندر وزن 19 کیلوگرم دارد.


حجم داخل سیلندر 44.5 لیتر می باشد.
LPG مخلوط گاز پروپان (60 درصد) و بوتان(40 درصد) است.
من دوست دارم حجم LPG داخل سیلندر را محاسبه کنم. این حجم گاز تحت فشاری است که در صورت رها شدن از گاز، بصورت غیر تحت فشار در می آید.
من قانون گاز ایده آل را در نظر می آورم:
فشار ضربدر حجم مساوی است با تعداد مول ها ضربدر ثابت گاز ضربدر درجه حرارت
من نمی توانم از این رابطه استفاده کنم، زیرا فشار داخل سیلندر را نمی دانم و حجم مورد علاقه من ناشناخته است.
چطور مشکل را حل کنم؟
قانون گاز ایده آل فقط وقتی که گاز مثل گاز ایده آل باشد کار می کند. در این حالت، آن نمی تواند برای پیدا کردن فشار داخل سیلندر استفاده شود، زیرا LPG در فشار بالا همانند گاز غیر ایده آل عمل می کند(اگر مایع شود)
پس، ما از قانون گاز ایده آل برای پیدا کردن حجم LPG در فشار نرمال اتمسفری و حرارت 20 درجه سانتیگراد در شرایطی که هنوز گاز است، استفاده می کنیم.
یک سیلندر 19 کیلوگرمی شامل 19 کیلوگرم LPG است.
جرم پروپان= 0.6* 19kg= 11.4 kg=11400 g
جرم بوتان= 0.4* 19kg= 7.6 kg=7600 g
جرم مولار پروپان=44.1 g/mole
تعداد مول پروپان= 11400 g/44.1g/mole = 258.5 mole
جرم مولار بوتان=58.12 g/mole
تعداد مول بوتان = 7600 g/58.12 g/mole = 130.8 mole
کل تعداد مول های LPG 19 کیلوگرمی= 258.5+130.8= 389.3 مول
فشار ضربدر حجم = تعداد مول ها ضربدر ثابت گاز ضربدر درجه حرارت
1 اتمسفر ضربدر v = 389.3 مول ضربدر 0.00008205736 متر مکعب اتمسفر/ مول درجه کلوین ضربدر 293.15 درجه کلوین
حجم = 9.365 متر مکعب
پس، 9.365 متر مکعب LPG در فشار نرمال اتمسفر و درجه حرارت 20 درجه سلسیوس وجود دارد.
چنانچه مایل هستید فعالیت خود را در سایت "یاشار بوم راشین" تبلیغ کنید، لطفا اینجا را کلیک کنید.